P-ACTH

Publicerad: 2017-06-19 07:41 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Dygnsvariation(se med.bakgrund)
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Patienten skall vila SITTANDE 15 min före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Provtagning under pågående ACTH 1-24 behandling rekommenderas ej beroende på negativ inteferens med sandwich-analysen.
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp och fryses omedelbart -20°C.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Plasman fryses omedelbart -20°C.
Frusen plasma är hållbar i 4 veckor.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

65,00kr (internt),79,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1,6-14 pmol/L
Refintervall gäller prov taget på morgonen pmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Kortikotropin (adrenokortikotropthormon,ACTH) är ett peptidhormon som utsöndras från
hypofysen . ACTH stimulerar bildning och sekretionen av kortisol från binjurebarken. ACTH
stimuleras i sin tur stimuleras via peptidhormonet CRH från hypothalamus. Det finns en feed-
back mekanism som gör att kortisol normalt utövar en hämning på hypothalamus/hypofysen.
ACTH frisätts pulsatilt och har liksom kortisol en tydlig dygnsvariation med högst koncentration på morgonen och lägst koncentration runt midnatt. Psykisk och fysisk stress, feber, hypoglykemi och akut sjukdom aktiverar normalt hypotalamiska - hypofysära - adrenerga-axeln (ofta kallad HPA-axeln) och resulterar i ökade serumkoncentration av ACTH och kortisol.

Indikation
ACTH analyseras ofta tillsammans med S-Kortisol bl a vid utredning av binjurebarkssvikt eller vid misstanke på Cushingsyndrom. Dygnsvariationen måste alltid beaktas vid värderingen av enskilda värden

Bedömning
Högt ACTH och högt kortisol kan tala för ACTH-producerande hypofystumör (Mb Cushing) eller ektopisk ACTH-produktion.
Högt ACTH och lågt kortisol talar för binjurebarksinsufficiens eller tillförsel av steroider.
Lågt ACTH och högt kortisol talar för kortisolproducerande binjurebarkstumör.
Lågt ACTH och lågt kortisol talar för hypofysinsufficiens.

Belastningar
Vid utredning av binjurebarksinsufficiens utförs ofta s.k. kort Synachtentest. Vid
undersökningen tas prover för S-Kortisol och
P-ACTH omedelbart före injektionen, sedan ges Synachten 0,25 mg
intramuskulärt. Blodprover tas för analys av S-Kortisol efter 30 och 60 min. Om värdet för
plasmakortisol 30 minuter efter injektion av Synacthen överstiger 500 nmol/l och ökningen
varit minst 200 nmol/l tyder detta på att binjurebarkfunktionen är normal.

Vid utredning av misstänkt Cushingsyndrom görs kort Dexametasonhämningstest:
Dag 1 kl 07.00 tas blodprov för S-Kortisol och P-ACTH. Kl 23.00 ges 1 mg Dexametason.
Dag 2 kl 07.00 tas blodprov för S-Kortisol och P-ACTH. Ev. ges 8 mg Dexametason kl 23.00.
Dag 3 kl 07.00 tas nytt S-Kortisol och P-ACTH. Bedömning via endokrinolog.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Prov som innehåller fällning centrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.