Pt-GFR (Kreatinin)

Publicerad: 2017-06-13 09:58 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kreatinin- beräknad "Glomerular Filtration Rate". P-Kreatinin ingår i beställningen.
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Om personen är <18 år beräknas inte GFR.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
17 årBeräknas ej mL/min/1,73 kvm
50 år>80 mL/min/1,73 kvm
> år>60 mL/min/1,73 kvm
×

Medicinsk Bakgrund

Pt-GFR (Kreatinin):
Estimering av GFR (Glomerulär filtrationshastighet) utifrån analys av
kreatinin i plasma kan hos vuxna personer med nedsatt njurfunktion ge resultat som motsvarar de som erhålls med eliminationsundersökning. Beräkningen bygger på att kreatininvärdet värderas i relation till muskelmassan hos en individ. Detta kräver i moderna algoritmer att ålder och kön (men inte längd och vikt) är kända parametrar. Muskelmassan kan variera även utan koppling till ålder och kön, något som måste beaktas vid bedömningen av ett kreatininbaserat GFR (3).
Estimerat GFR beräknas m.h.a. den s.k.Lund-Malmö-revised--formeln och är en skattning av relativt GFR från koncentrationen av kreatinin i plasma tillsammans med ålder och kön. Formeln fungerar
bäst för personer med estimerat GFR mellan 30 och 90 mL/min/1,73 kvm (4-5).

Njurinsufficiens definieras utifrån den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och delas in i fem stadier.Av speciell vikt är att kunna differentiera stadium 2 från stadium 3-5 som är behandlingskrävande.
Det stora flertalet patienter med stadium 1-2 progredierar inte till mer avancerade stadier. Däremot ökade risken för kardiovaskulär sjukdom redan vid måttlig njurpåverkan. Behandling inriktad mot riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom medför även minskad risk för progress till sena stadier. Hos patienter med stadier 3-4 är njurfunktionen stabilt nedsatt eller försämras långsamt. Noggrann uppföljning och behandling kan bidra till att progressen bromsas upp (3).

Viktigt att notera är att GFR svaras ut som relativt GFR med enheten mL/min/1,73 kvm. För beräkning av absolut GFR inför exempelvis läkemedelsdosering kan man ta hjälp av ett
beräkningsprogram, t ex: Beräkning av absolut GFR Beräkning av absolut GFR

Referensintervall:
Pt-GFR (Kreatinin) mL/min/1,73 kvm:
t o m år 17 Beräknas ej
t o m år 50 >80 mL/min/1,73 kvm
t o m år >50 >60 mL/min/1,73 kvm (3)

Referenser:
3. P Simonsson m fl. Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken. 080318.
4. Nyman U, Grubb A, Larsson A, et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin
Chem Lab Med. 2014 Jun;52(6):815-24.
5. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Skattning av njurfunktion, en systematisk litteraturöversikt. Mars 2013. Rapport nr 214, ISBN 978-91-85413-53-9, ISSN 1400-1403.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista för P-Kreatinin.