P-Troponin T

Publicerad: 2020-01-21 13:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan sedan förvaras upp till 24 h i primärröret i kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp och fryses -20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<15 ng/L<15 ng/L
×

Medicinsk Bakgrund

Troponin T är en del av troponin-tropomyosin-komplexet i muskelcellerna tillsammans med troponin I och C. Hjärt- och skelettmuskeltroponiner har olika antigenstrukturer varför hjärtspecifika monoklonala anti-kroppar kan produceras. Troponin T i hjärtmuskulatur har molekylmassa 37 kDa och ca 6-8 % finns fritt i cytoplasman medan resten är strukturellt bundet till myofibrillerna. Efter en hjärtcellsskada frisätts troponin T såväl i fri form som komplexbundet till troponin C och I. Det föreligger en stor koncentrationsgradient mellan hjärtmuskelcellen och plasma, vilket ger en hög diagnostisk känslighet för hjärtcellsskada. Troponin T kan med högkänslig metod påvisas i blodet från 1 - 3 timmar efter det att hjärtmuskelskadan har inträtt. Ökningen kan kvarstå 10-14 dagar. Indikationer är misstänkt cellskada i hjärtmuskeln vid t ex akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och instabil angina, samt för att mäta infarkters svårighetsgrad (1).

Bedömning :
Troponin T är specifikt för myokardskada men säger inget om orsaken. För att ställa diagnosen akut hjärtinfarkt gäller kriterier från RIKS-HIA (6):

Minst ett troponin värde över beslutsgränsen# för aktuell metod och där upprepade (minst 2 med minst 6 timmars intervall) troponinbestämningar visar ett stigande eller sjunkande förlopp*
Plus minst ett av följande:
- Typiska symtom: bröstsmärta av ischemisk karaktär under mer än15 minuter eller lungödem utan annan rimlig förklaring
- Utveckling av patologisk Q-våg i minst 2 EKG-avledningar (duration >0,03 sek och >25 % av R-vågs amplitud)
- Nya ischemiska EKG-förändringar (nya ST-T-förändringar / nytt vänstergrenblock)
- Bilddiagnostiskt bevis för nytillkommen förlust av viabelt myocardium eller ny regional väggrörelsestörning

Typiska symtom och ST-höjning och avsaknad av möjligheter till fortsatt diagnostik
Myokardnekros eller koronartrombos vid obduktion med en ålder motsvarande symtom

# beslutsgränsen för den aktuella troponin-metoden definieras som den nivå som är högst av 99:e percentilen hos friska kontroller eller 10% total CV.
* vid värden nära beslutsgränsen bör ökningen eller sänkningen vara >50% mellan lägsta och högsta värdet

För Troponin T med högkänslig metod gäller att beslutsgränsen är 15 ng/L (OBS: byte av enhet från mikrogram/L till ng/L). Vid denna nivå är CV för
metoden ca 9 % (7).

En stor andel av patienterna kommer med högkänslig troponinmetod att ha kroniskt förhöjda värden, t.ex. många äldre och patienter med hjärtsvikt, stabil
angina pectoris, förmaksflimmer, mm. Med högkänsligt Troponin T är det därför viktigt att ställa krav på ett förlopp med stigande eller sjunkande värden vid
upprepade troponin-mätningar, liksom att hjärtinfarktdiagnosen inte enbart baseras på troponin utan även på kliniska kriterier (8).

Referenser:
1. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, Studentlitteratur, 8:e upplagan, sid 503-514.
6. http://www.ucr.uu.se/rikshia/index.php/dokument/doc download/39- nya-diagnoskriterier-ami-riks-hia-091118
7. Analytical validation of a high-sensitivity cardiac troponin T assay. E Giannitsis , K Kurz , K Hallermayer , J Jarausch , AS Jaffe, HA Katus. Clin .Chem. 2010, 56 (2): 254-261.
8. Current recommendations for interpretation of the highly sensitive Troponin T assay for diagnostic, therapeutic and prognostic purposes in patients with a Non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome. Giannitsis E and Katus HA, Eur Cardiol 2009, Volume 5 Issue 2.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
Analysen bör utföras inom 24 h.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Serumrör och EDTA-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial men ska ej användas omväxlande.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman