Pt-GFR (Cystatin C)

Publicerad: 2017-06-13 09:57 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cystatin C-beräknad "Glomerular Filtration Rate". P-Cystatin C ingår i beställningen.
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 21 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses provet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1 årSaknas mL/min/1,73 kvm
17 år>86 mL/min/1,73 kvm
50 år>80 mL/min/1,73 kvm
>50 år>60 mL/min/1,73 kvm
×

Medicinsk Bakgrund

Pt-GFR (Cystatin C):
Njurinsufficiens definieras utifrån den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och delas in i fem stadier.Av speciell vikt är att kunna differentiera stadium 2 från stadium 3-5 som är behandlingskrävande.
Det stora flertalet patienter med stadium 1-2 progredierar inte till mer avancerade stadier. Däremot ökade risken för kardiovaskulär sjukdom redan vid måttlig njurpåverkan. Behandling inriktad mot riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom medför även minskad risk för progress till sena stadier. Hos patienter med stadier 3-4 är njurfunktionen stabilt nedsatt eller försämras långsamt. Noggrann uppföljning och behandling kan bidra till att progressen bromsas upp.

Viktigt att notera är att GFR svaras ut som relativt GFR med enheten mL/min/1,73 kvm. För beräkning av absolut GFR inför exempelvis läkemedelsdosering kan man ta hjälp av ett beräkningsprogram, t ex: Beräkning av absolut GFR
Beräkning av absolut GFR

Referensintervall:
Pt-GFR (Cystatin C) mL/min/1,73 kvm:
t o m år 1 Saknas mL/min/1,73 kvm
t o m år 17 >86 mL/min/1,73 kvm
t o m år 50 >80 mL/min/1,73 kvm
t o m år >50 >60 mL/min/1,73 kvm

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Beräknas
Minsta plasmamängd 103 µL.
Plasma kan förvaras upp till 3 mån. i frystemp. -20°C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.