P-Ammoniumjon

Publicerad: 2019-06-20 12:47 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

OBS! Beställaren tar alltid telefonkontakt med laboratoriet minst 1h före provtagning.

Undvik rökning minst 1 h före provtagning.

OBS! Prov ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet inom 15 min för kylcentrifugering. Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.

Tag helst utan stas och muskelkontraktion.

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Prov taget i microtainerrör Li-heparin art.nr. 5113. Fyll röret till den övre markeringen eller minst 600 µL, blanda och placera röret i en plastpåse som försluts. Prov i plastpåse förvaras och transporteras i isbad till laboratoriet för centrifugering inom 15 min.

Prov taget i EDTA-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Kylcentrifugeras i +4° C inom 15 min. G-tal 2500 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Analys utföres genast när provet nått rumstemp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Ev.prover från HC: Sänd plasman fryst till laboratoriet inom 24 h.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

103,00kr (internt),125,66kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
16-53 µmol/L µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund

Ammoniak är en avfallsprodukt från proteinnedbrytning.
Den främsta källan till ammoniak hos människor är mag-tarmsystemet. Koncentrationen av plasma ammoniak i portavenen är ca 5-10 ggr högre jämfört med i den systemiska cirkulationen och härrör sig från effekten av bakteriella proteaser, ureaser och aminooxidaser på tjocktarmsinnehållet, samt från hydrolys av glutamin i såväl tunn- som tjocktarm. I normala fall metaboliseras majoriteten av ammoniaken i portavenen till urea i levern. Urea utsöndras därefter i urinen.

Ammoniak är en mycket giftig substans, och förhöjda nivåer av plasma-ammoniak (hyperammonemi) kan ge återkommande perioder av funktionsstörningar i hjärnan (encefalopati), med kräkningar, buksmärtor, ostadiga rörelser, kramper, takypné och sänkt medvetandegrad.
Kliniskt finns flera orsaker till hyperammonemi. Dessa kan grovt indelas i medfödda enzymdefekter i ureacykeln vilket drabbar nyfödda, samt i förvärvade orsaker såsom framskriden leversjukdom och njursvikt.
De två vanligaste medfödda sjukdomarna involverar metabolismen av de dibasiska aminosyrorna lysin, ornitin och metabolismen av organiska syror såsom propionsyra, metylmalonsyra och isovaleriansyra m.fl. Ureacykelns återstående kapacitet kan vara tillräcklig för att hålla ammoniaknivåerna i stort sett normala mellan måltiderna, men inte efter en måltid, då värdena kan stiga skyhögt. Uttalad hyperammonemi kan leda till medvetslöshet. Symptomen kan utlösas i samband med en infektion, vid fasta eller om man äter mat med mycket protein. Om hyperammonemin består under längre tid finns risk för allvarliga skador på de inre organen.
De förvärvade orsakerna till hyperammonemi är allvarlig eller kronisk leversjukdom (såsom fulminant hepatit och levercirrhos) med leversvikt som kan leda till s.k. leverencefalopati (leverkoma). Hyperammonemi är också associerad till Reyes syndrom, och kan också förekomma vid förhöjt intag av protein i kosten.

Bedömning : I litteraturen anges flera olika nivåer som kliniskt relevanta när det gäller förhöjd plasmakoncentration av ammoniak. Följande tabeller kan vara till hjälp i bedömningen (enheten umol/L):

Anna Nordenström, Barnens sjukhus: Barn, Vuxna: < 40
Karolinska Universitetssjukhuset Fullgången nyfödd: < 100
Huddinge Prematur nyfödd: < 150
Sekundära förändr: 100-300
Urea cykel defekt: 500-2000

Leonard et al 2006: Nyfödd: < 65, Sjuk nyfödd: < 180, Värden > 200 indikerar metabol sjd
Värden > 500 tecken till allvarlig komplikation till medfödda defekter.

Chow et al 2004: Ca 50 % av värden > 200 orsakas av medfödda defekter.

I princip alla värden > 500 orsakas av medfödda defekter.

OBS! Upprepad provtagning krävs omgående på alla patienter med patologiskt höga värden beroende på risk för felkällor.

Referensintervall: 16-53 µmol/L.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provinlämn. och allm.kemi (AU680) meddelas efter att beställaren tagit telefonkontakt med laboratoriet om planerad provtagn.
OBS! Centrifugen ska vara kyld till +4° C när provet anländer till laboratoriet.
Minsta plasmamängd 118 µL.
Analys utföres genast när provet nått rumstemp.
EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Plasma kan förvaras upp till 3 h i kylskåpstemp.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i frystemp.-20° C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.