P-Apolipoprotein B(P-ApoB)

Publicerad: 2017-06-13 09:11 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Apolipoprotein A-1 och beräkning av kvot Apo B/Apo A-1 ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 8 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

22,00kr (internt),26,84kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0,60-1,4 g/L0,55-1,3 g/L
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L
×

Medicinsk Bakgrund

Atheroskleros i kärlsystemet kan ge olika varierande kliniska symptom i form av bristande blodförsörjning till hjärnan (stroke, TIA, vaskulär demens), hjärtat (angina pectoris, hjärtinfarkt) till benen (claudicatio intermittens, gangrän, fotsår), njurar (njurartärstenos, hypertoni, albuminuri) mm.

Flera kliniska analyser/biokemiska variabler kan belysa kärlsystemets status och prediktera ev risk för atherosklerotiska komplikationer i framtiden. Några av de mest använda har hittills varit mätningar av olika lipidfraktioner såsom totalkolesterol, HDL-kolesterol (det goda kolesterolet), LDL-kolesterol (det onda kolesterolet) och triglycerider.

Eftersom lipider inte är lösliga i vatten/blod så transporteras lipiderna bundna till olika apoproteiner. En apoB partikel förekommer per lipoproteinpartikel i VLDL, IDL och LDL.
LDL partiklar kan vara stora och innehålla mera triglycerider (”large boyant LDL”) eller vara små och kolesteroltäta. De senare anses vara klart mer atherogena (”small dense LDL”).
Eftersom det bara finns en Apo B per lipoproteinpartikel speglar koncentrationen av ApoB bättre summan av potentiellt atherogena partiklar bättre än koncentrationen av LDL-kolesterol. Ett högt apoB värde anger alltså hög belastning av skadliga pariklar och en förhöjd kardiovaskulär risk.
I de antiatherogena HDL-partiklarna finns ApoA-1, ett livsviktigt protein som kan ”dra ut” ett överskott av kolesterol från cellerna och transportera tillbaka kolesterolet till levern. ApoA-1 finns alltså på de ”skyddande HDL partiklarna och en hög koncentration av ApoA:1 medför minskad kardiovaskulär risk. Kvinnor har högre HDL och apoA:1 koncentration jämfört med män.
Det finns flera fördelar med att mäta apolipoproteiner jämfört med traditionellt lipidstatus:

1. Bättre kardiovaskulära riskmarkörer.
2. Mindre metodfel och bättre standardiserade metoder.
3. Kan tas icke fastande.
4. Medger beräkning av "aterogen kvot", det vill säga balansen mellan det "onda" Apo B och det "goda" Apo A1.
5. Går att analysera vid alla former av dyslipidemier, inklusive kraftig hypertriglyceridemi.
6. Speglar bättre den atherogena riskprofilen vid typ 2 diabetes och det metabola syndromet, då man typiskt har små täta LDL partiklar och därför förhöjt apoB och ApoB/ApoA1 kvot.

Föreslagna medicinska kardiovaskulära risknivåer efter AMORIS studien
ApoB (g/L)
Män och kvinnor
Önskvärd nivå <0,9
Förhöjd risk >1,2

ApoA1 (g/L)
Män
Förhöjd risk <1,15
Kvinnor
Förhöjd risk <1,25

ApoB/ApoA1
Män
Förhöjd risk >0,9
Önskvärd nivå <0,7
Kvinnor
Förhöjd risk >0,8
Önskvärd nivå <0,6Referenser
1. Walldius G et al. Lancet. 2001 Dec 15;358(9298):2026-33. High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction (AMORIS study): a prospective study.

2. Yusuf S et al. Lancet. 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52.Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study.

3. Walldius G et al J Intern Med. 2006 Mar;259(3):259-66.
Stroke mortality and the apoB/apoA-I ratio: results of the AMORIS prospective study.

4. Kallner A, Estonius M. Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin.
Läkartidningen nr 10 2006, volym 103, sid 753-758

5. Waldius G, Jungner J. Nya och bättre riskindikatorer för hjärtinfarkt. Läkartidningen nr 13 2004, volym 101, 1188-94

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.