S-Testosteron

Publicerad: 2021-06-14 16:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
För korrekt bedömning av S-Testosteron bör provet tas på morgonen mellan kl 07-10.00 efter en normal nattvila. OBS! Prov bör tas fastande då lägre nivå av testosteron kan ses efter födointag. Referensvärden baseras på fastande värden. Upprepad provtagning rekommenderas för säker diagnos.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljs serum och fryses i -20° C.
Provet bör bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

53,00kr (internt),64,66kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
19 årSaknas nmol/LFertila: <1,7 nmol/L
49 år8,6-29 nmol/LPostmenopausalt: <1,5 nmol/L
>49 år6,6-26 nmol/LBarn prepubertalt: Saknas nmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Testosteron är ett steroidhormon och det viktigaste manliga könshormonet. Testosteron stimulerar och kontrollerar utvecklingen och upprätthållandet av manliga könskarakteristika, men har även en anabol funktion. Testosteronmätningar används huvudsakligen i utredningen av hypogonadism hos män och hirsutism och virilism hos kvinnor (1).
Testosteronet utövar sin verkan genom två huvudsakliga mekanismer: dels genom aktivering avandrogenreceptorn direkt eller omvandlat till dihydrotestosteron, dels genom omvandling till östradiol och aktivering av olika östrogenreceptorer.
Hos den vuxna mannen bildas >90 % av testosteronet i testiklarna: testosteronsyntesen hos mannen stimuleras av hypofyshormonet luteiniserande hormon (LH). LH och follikelstimulerande hormon (FSH) stimuleras i sin tur pulsatilt av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) från hypothalamus. Förhöjda koncentrationer av testosteron hämmar insöndringen av LH. Testosteron transporteras i plasma till ca 44 % bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) och till ca 54 % löst bundet till albumin och andra proteiner. Hos friska män är bara ca 2 % av testosteronet i fri form.
Hos kvinnor bildas testosteron huvudsakligen i ovarierna och binjurarna. Dessutom bildas en del av testosteronet via perifer konversion från androstendion och DHEA.
Mannens förmåga att bilda manligt könshormon, testosteron, fortgår i normala fall hela livet, men sjunker långsamt. SHBG stiger med åldern varför det fria androgenindexet, fritt testosteronindex, S-Testo/SHBG kvot = ((Testosteron/SHBG)*100) sjunker med åldern. Hos kvinnor sjunker testosteronhalten postmenopausalt. SHBG är förhöjt hos kvinnor som står på östrogenpreparat (t ex p-piller) och är sänkt vid flera tillstånd med hirsutism.

Bedömning
Hos män är S-Testosteron och kvoten sänkt vid primär och sekundär
hypogonadism. Indikation för bestämning finns bla vid misstanke om pubertas praecox/tarda, vid utredning av impotens och vid misstanke på hypogonadism (1). Hos kvinnor används testosteronbestämning vid menstruationsrubbningar, misstanke på viriliserande tumör, vid hirsutism, polycystiskt ovariesyndrom, cushingsyndrom eller kongenital binjurehyperplasi. Vid dessa tillstånd är S-Testosteron och/eller kvoten förhöjd.
SHBG bestämning tillsammans med testosteron är viktig eftersom ett normalt testosteron tillsammans med ett lågt SHBG innebär en högre kvot, mera bioaktivt testosteron och med högre perifer androgenaktivitet. Omvänt gäller att en låg kvot ger mindre androgenaktivitet.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Rör med koag.aktivator, röd propp accepteras som provmaterial. Li-heparinrör accepteras i undantagsfall.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Provet bör bara frysas och tinas en gång