S-TRAK

Publicerad: 2017-06-13 11:17 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret i kylskåpstemp.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum under -18 °C
Provet bör bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

136,00kr (internt),165,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1,8 IE/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund (050901 Martin Carlsson)
Ett gemensamt drag vid autoimmun thyreoideasjukdom är förekomst av immunreaktivitet mot specifika thyreoideaantigen, t ex antikroppar mot thyreoideaperoxidas (TPO), thyreoglobulin och typiskt vid Graves sjukdom, antikroppar mot TSH receptorn (TRAK). Ofta förekommer även antikroppar riktade mot andra organ.

Antikroppar riktade mot TSH receptorn (TRAK) är dock de viktigaste antikropparna vid Graves sjukdom och av central betydelse för sjukdomen och dess förlopp. Antikropparna stimulerar oftast receptorn och åstadkommer därmed en hypersekretion av T3 och T4 från sköldkörteln oberoende av endogent TSH vilket leder till hyperthyreos och en klassisk biokemisk bild med supprimerat TSH och förhöjda T3 och T4 koncentrationer.
Stimulerande TRAK antikroppar kan därför beroende på metodens känslighet detekteras i närmare 100% av patienter med Graves sjukdom.

TRAK vid behandling av thyreotoxikos
Under behandling med thyreostatika eller efter thyreoideakirurgi minskar TRAK successivt. Om sedan TRAK återigen ökar är detta ett tecken på recidiv av thyreotoxikos.

TRAK stiger vid radiojodbehandling
Efter radiojodbehandling ökar TRAK under flera månader sannolikt beroende på ökad frisläppning av antigen från körteln vilket stimulerar antikroppsbildningen.

TRAK och endokrin oftalmopati
TRAK förekommer också typiskt vid endokrin oftalmopati associerad till autoimmun thyreoideasjukdom och kan användas vid differentialdiagnostik och för att följa sjukdomsförloppet.

TRAK och neonatal thyreoideasjukdom
IgG antikroppar passerar placenta och därför kan höga TRAK nivåer hos modern ge thyreodeadysfunktion hos foster till mammor med Graves sjukdom. Barn som föds med överfunktion är ofta allmänpåverkade och kräver vård på nyföddhetsavdelning.
Det är därför viktigt att veta moderns TRAK-värden för att ha beredskap att ta hand om barnet vid förlossningen. En behandling med thyreostatika av modern under graviditeten kan maskera en TRAK-inducerad överfunktion vilket gör att barnet efter förlossningen är opåverkat men utvecklar symtom på överfunktion när thyreostatika successivt försvinner ur kroppen.

Graves sjukdom, andra antikroppar och associerade tillstånd
En mycket hög andel av patienter med thyreotoxikos av Graves typ, upp mot 80-90 % av patienterna beroende på metod, har även antikroppar riktade mot thyreoideaperoxidas (TPO). Innan man kände till antigenet kallades dessa antikroppar ”mikrosomala”.
En lägre andel av patienter med Graves sjukdom, ca 50% har antikroppar mot thyreoglobulin. Analys för detektion av TPO antikroppar (S-Ak, (IgG) TPO) utförs vid länsenheten medan blodprov för analys av thyreoglobulin antikroppar skickas till externt laboratorium.

Associerade tillstånd
Autoimmun thyreodeasjukdom är ofta associerad till andra autoimmuna sjukdomar såsom atrofisk gastrit (vitamin B12 brist), Addisons sjukdom, kroniskt aktiv hepatit, celiaki, typ 1 diabetes, myastenia gravis, vitiligo, reumatoid artrit mm. Vid förekomst av en autoimmun sjukdom rekommenderar vi därför ökad observans för tidig upptäckt av andra samtidigt förekommande sjukdomar.

Referenser Thyreoideasjukdom
1.Thyroid disease manager

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 150 µL.
Prov taget i rör med röd propp accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Förändringar i förvaringstemperatur ska undvikas .
Provet bör bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.