P-Myoglobin

Publicerad: 2017-06-12 08:23 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 1 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20°C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<72 µg/L<58 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
Myoglobin är ett järninnehållande protein (hemprotein) som binder
syre intracellulärt och ökar syretransporten in i muskulaturen. Vid syr-bristsituationer i muskeln frisätts syre från oxymyoglobin som sedan används i den intracellulära metabolismen. Mycket av den röda färgen i kött kommer från myoglobin. Myoglobin har en molekylmassa på 17kDa och elimineras från blodet genom glomerulär filtration med en halveringstid av ca 10 -15 minuter.
Hemoglobin och myoglobinmolekylen är funktionellt besläktade och har likartad struktur. Myoglobin har dock högre affinitet för syre än hemoglobin.

Bedömning
Myoglobin är en känslig indikator för akut hjärtinfarkt och förhöjda nivåer av myoglobin ses i plasma inom 2 - 4 timmar efter smärtdebuten. Toppvärden nås efter 6 - 9 timmar. Det diagnostiska tidsfönstret är 2 - 12 timmar. Normaliserade värden ses efter 24 - 36 timmar. Vid reperfusion efter trombolytisk behandling stiger myoglobinhalten i plasma snabbare än vid icke-reperfusion. Förhöjda värden ses även hos patienter med njurinsufficiens eller skelettmuskelskada t.ex. myosit, muskeldystrofi, efter kirurgi eller kraftig fysisk aktivitet. Intramuskulär injektion kan också ge förhöjda värden.
Vid rhabdomyolys är myoglobinvärdena tillsammans med CK kraftigt förhöjda.

Ungefärliga tidsförlopp för plasmakoncentrationer av Ckmb, Troponin I, Myoglobin och LD vid akut hjärtinfarkt (MI).

Test Stegring efter debut Peak Duration
P-CKMB 3-12 tim 18-24 tim 36-48 tim
P-Troponin I 3-12 tim 18-24 tim >10 dygn
P-Myoglobin 1-4 tim 6-7 tim 24 tim
P-LD 6-12 tim 24-48 tim 6-8 dygn

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 115 µL.
Serum taget i SST-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
OBS! Centrifugera om prover som innehåller fällning innan analysen utförs.