S-Zink

Publicerad: 2021-03-23 15:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rekommenras att S-Zink tas på morgonen då det finns en dygnsvariation. Högst koncentration på förmiddagen, under dagen kan koncentrationen sjunka 20-30 procent.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Prov tas i serumrör - rör med röd propp (art.nr.2049), eller serumrör med mörkblå propp (art.nr.100070)
Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avhälles till nytt rör.
Serum kan förvaras upp till 8 dygn i kylskåpstemp.
Hemolytiska prover analyseras ej.
Kapillärprovtagning - ett mikrotainerrör med röd propp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Fredagar

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

45,00kr (internt),54,90kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
7 dagarSaknas µmol/L
17 år8,5-15,0 µmol/L
>17 år8,0-14,0 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Zink är ett livsviktigt mineral som ingår i >3000 proteiner och >300 viktiga enzymer hos
människan viktiga för t ex nukleinsyrornas struktur, omsättning av proteiner, kolhydrater och
fett, celldelning och immunitet.
I kroppen är zink den näst vanligaste metallen efter järn och förekommer i alla vävnader. Ca 1 % av kroppens zink förekommer i plasma. Inget särskilt transportprotein för zink i blodet är känt. I plasma är zink till 70 % bundet till albumin och till 20 % till a-2-makroglobulin. Resten är bundet till t ex transferrin och ceruloplasmin. Pga proteinbindningen kan sänkta plasmaproteinnivåer, t ex hypoalbuminemi, ge sänkt zinkkoncentration. Då zink inte långvarigt lagras effektivt i kroppen kan zinkbrist uppstå efter relativt kort tid. Ökad mängd järn och koppar i maten hämmar zinkupptaget och omvänt ger ökat zinkupptag lägre kopparupptag. Wilsons sjukdom, en kopparinlagringssjukdom kan därför behandlas med Zinkkapslar.
I livsmedel finns zink huvudsakligen bundet till proteiner. Därför är biotillgängligheten för zink helt beroende av nedbrytningen av dessa proteiner. Zinkrika livsmedel är t ex kött, skaldjur, nötter, frön, spenat. Vegetarianer kan utveckla zinkbrist eftersom zink är mer förekommande i kött än i grönsaker. Fytater i spannmålsprodukter och grönsaker binder zink och formar olösliga komplex, vilket hindrar zinkabsorptionen. Detta medför att upptaget av zink från t ex fullkornscerealier blir mycket lågt.
Zinkbrist är särskilt vanligt i utvecklingsländer där kosten är mer baserad på sädesslag som är rik på fytinsyra och fibrer än kött. WHO har identifierat zinkbrist som den 5e viktigaste riksfaktorn för morbiditet och mortalitet i utvecklingsländer mest pga den ökade risken för infektioner vid zinkbrist. Rutinmässig zinksubsitution minskar diarrésjukdom och minskar dödlighet i diarré och pneumoni
Orsaker till zinkbrist är: För litet intag av zink, minskad absorption i tarmen, ökade förluster eller ökat behov av zink. Gravida och ammande kvinnor har de högsta behoven av zink men även äldre individer är i riskzonen för zinkbrist pga minskat födointag och försämrad absorption. Andra riskgrupper är anorektiker, alkoholister, patienter med malabsorption och/eller inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn), cystisk fibros eller tidigare fetmaoperation. Ökade förluster av zink kan ske via brännskador, njursjukdomar, dialys eller via gastrointestinala fistlar. Risk för zinkbrist förekommer även vid parenteral nutrition, sickle-cell anemi och vid behandling med vissa läkemedel.
Acrodermatitis enteropathica är en sällsynt, recessivt nedärvd sjukdom med nedsättning av intestinal zinkabsorption. Dessa individer får hudbesvär, alopeci, ögonbesvär, diarré, tillväxthämning, försenad pubertetsutveckling, neuropsykiatriska besvär och frekventa infektioner. Zinkbehandling ger tillfrisknande.
Koncentrationen av zink i seminalplasma kan användas som ett mått på prostatas sekretoriska funktion.
Zink har väldigt liten toxicitet i upp till 10 ggr rekomenderade doser. Mycket höga doser kan dock ge njursvikt, illamående, kräkningar, diarré och muskelvärk.
Bedömning
Zinkbrist påverkar mest snabbväxande vävnader. Symptom på zinkbrist kan vara dålig aptit,
dåligt lukt och smaksinne och dåligt mörkerseende (via brist på vitamin A). Andra symptom
på zinkbrist kan vara dålig sårläkning, nedsatt immunförsvar och återkommande infektione.,
primär hypogonadism med låga testosteronnivåer eller magtarmbesvär med diarré.
Zinkbrist är vanligt hos patienter med tidigare obesitasoperationer, diabetes mellitus, alkoholmissbruk, malabsorptionssyndrom samt lever- och njursjukdomar. Stor förlust av magsekret genom kronisk diarré och fistlar kan utlösa brist. Patienter med parenteral nutrition ska ha zinktillförsel för att undvika att utveckla brist.

Analysen S-Zink har relativt dålig specificitet eftersom kroppen vid zinkbrist upprätthåller blodkoncentrationen av zink relativt länge via homeostatiska mekanismer. Lågt S-Zink uppkommer därför sent i förloppet vid zinkbrist. Zinknivåerna är något lägre hos icke fastande patienter. Serumkoncentrationen av zink uppvisar en viss dygnsvariation och S-Zink har högst koncentration på förmiddagen. Zinknivåerna är också sänkta hos: patienter med infektioner, icke fastande patienter, vid pågående inflammation, vid steroidadministration graviditet och hypoalbuminemi.
Indikation för provtagning är t. ex: nedsatt tillväxt (IGF-1 är sänkt vid zinkbrist), dålig sårläkning/hudbesvär, acrodermatitis enteropatica, infektionskänslighet, malabsorption, neurologiska symptom eller zinkförgiftning.

Referenser
1. Livingstone C, Zinc: physiology, deficiency, and parenteral nutrition Nutr Clin Pract. 2015 Jun;30(3):371-82.
2. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Sixth Edition. Sid 505-507
3. www.FASS.se Solvezink
4. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9e upplagan 2012. Sid 672-673
Prasad AS et al. Zinc status and serum testosterone levels of healthy adults Nutrition. 1996 May;12(5):344-8.

Medicinsk bakgrund sammanställt av Martin Carlsson 160921

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

S-Zink bör tas tas på morgonen då det finns en dygnsvariation. Högst koncentration på förmiddagen, under dagen kan koncentrationen sjunka 20-30 procent. Minsta mängd serum, vid kapillärt tagna prover 115uL.