U-Albumin/Kreatinin kvot

Publicerad: 2020-02-20 15:54 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Morgonurin, stickprov
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 väl förslutet med plastpropp alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Provet skall förvaras i kylskåpstemp. och sändas till laboratoriet inom 1 vecka.
OBS! Får ej frysas.
För att unvika kontamination av urinprovmaterial med kvarvarande serum eller plasma på utsidan av handskarna använd rena handskar vid hantering av urinprover.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

26,00kr (internt),31,72kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3,0 g/mol
Referensintervall avser morgonurin g/mol
×

Medicinsk Bakgrund


Bakgrund
Analys av proteinuri är en viktig undersökning vid flera olika tillstånd och sjukdomar: Ortostatisk/postural proteinuri förekommer i eftermiddagsprov men morgonurin skall vara fri.
Övergående tillfällig proteinuri ses t.ex. efter hård fysisk ansträngning, UVI, feber/infektion, ortostatism och hjärtsvikt. Permanent eller uttalad proteinuri ses bl.a. vid glomerulonefrit (ofta även hematuri), diabetesnefropati, njurartärstenos, malign hypertoni, svår hjärtsvikt, cystnjure, urinavflödeshinder och SLE.

Oftast mäts albumin i urinen som ett mått på s.k. glomerulär proteinuri. Det finns flera metoder för kvantifiering av just albuminuri: Mätning av albuminkoncentration i ett stickprov (mg/L), alternativt per tidsenhet vid samling av urin över natt (µg/min) eller helt dygn (g/dygn), samt i form av en kvot i ett stickprov relaterat till koncentrationen kreatinin i urinen (mg/mmol). En fördel med stickprov är givetvis att man kan undvika de felkällor och besvär för både patient och sjukvård som är förknippade med urinsamlingar. Dock påverkas albumin i stickprov mätt som mg/L starkt av patientens diures och varierar därför med denna samt med patientens grundsjukdom. Därför rekommenderas istället att vid stickprov från morgonurin välja kvoten albumin/kreatinin (mg/mmol). Normalt är denna kvot < 3 i ett morgonstickprov och < 5 i ett annat stickprov taget under dagen för vuxna kvinnor och män.

Låggradig albuminuri brukar benämnas med det något missvisande namnet mikroalbuminuri.
Påvisande av låggradig albuminuri hos diabetes- eller hypertonipatienter föranleder aktivare terapi för att motverka utvecklingen av den begynnande njurskadan. Det är således viktigt att identifiera dessa patienter. Nuvarande rekommendationer är att screening för förekomst av mikroalbuminuri bör utföras hos samtliga personer med diabetes i åldersintervallet 12-70 år minst en gång årligen. Vid positivt screeningresultat bör mätningarna upprepas minst tre gånger för att säkerställa diagnosen (minst 2 positiva test av 3 inom 1 år krävs för diagnos).

Sedvanligt urinsticketest (ex vis Combur) ger endast en grov uppfattning om ökad utsöndring av protein i urin (1+ ˜ 300 mg/L; 2+ ˜ 1000 mg/L; 3+ ˜ 5000 mg/L) och testet lämpar sig inte för att diagnostisera tidiga njurskador vid hypertoni och diabetes mellitus. För kontroll av dessa patienter rekommenderas kvantitativ analys av albumin i urin.

Gränser
Normalt: <3 (<5 om ej fastande)
Mikroalbuminuri: 3-30
Makroalbuminuri: >30

Källor
Nationella Diabetesregistret, www.praktiskmedicin.com , www.internetmedicin.se
Metodbeskrivningar från Länsenheten för Klinisk kemi Kalmar län, Siemens,
Equalis Expertgrupp för Proteinanalyser 2002-12-04

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 3 mL.
Urinprov centrifugeras före analys.