S-PTH

Publicerad: 2017-06-12 09:28 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras därefter omgående pga kort halveringstid för PTH. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp och kan förvaras ytterligare 1 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1,6-6,9 pmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
PTH bildas i bisköldkörtlarna (parathyreoidea) först i form av ett
ett prohormon (prepro-PTH) och sedan genom avspjälkning till den
biologiskt aktiva molekylen, vilken ibland kallas intakt PTH.
Intakt PTH har en mycket kort halveringstid i plasma, ca 5 min och klyvs perifert (i lever, njure och skelett) till två delar, ett N-terminalt (1-34) och flera C-terminala fragment. Det N-terminala fragmentet har kort halveringstid och innehåller den biologiska aktiviteten. De C-terminala fragmenten har längre halveringstid och utsöndras via njurarna. Det anrikas därför vid kronisk njurinsufficiens. Analysen med Access Intakt PTH från Beckman Coulter, detekterar intakt PTH 1-84, 100% med en korsreaktivitet på 72% på fragmentet PTH 7-84. Övriga testade fragment (PTH 44-68, PTH 53-84, PTH 39-84 och PTHrp 1-34) detekteras ej.

PTH reglerar tillsammans med 1,25 dihydroxivitamin D, kalcium och fosfatomsättningen i kroppen och dess huvudfunktion är att hålla koncentrationen av joniserat kalcium i blodet inom mycket snäva gränser. Detta sker genom PTHs påverkan på såväl skelett, njurar som tarm.
I skelettet bidrar PTH till bennedbrytningen och kalcium och fosfat frisätts. I njurarna ökar PTH reabsorptionen av kalcium och magnesium och fosfatreabsorptionen hämmas. I njurarna stimulerar PTH 1-hydroxyleringen av 25 hydroxivitamin D till 1,25 dihydroxivitamin D. Därigenom ökar PTH indirekt kalcium och fosfatresorptionen i tarmen.
Hos friska individer styrs PTH insöndringen huvudsakligen av koncentrationen av joniserat
kalcium i blodet via negativ feedback på parathyreoideakörtlarna .

Det finns en mängd olika tillstånd och sjukdomar då PTH analys är viktig. De vanligaste tillstånden är dock hyperkalcemi vid primär hyperparathyreoidism (högt P-Ca och högt PTH), hyperkalcemi pga malignitet (högt P-Ca och omätbart PTH) samt hypokalcemi vid njurinsufficiens (lågt P-Ca och högt PTH). Vid hyperkalcemi pga D vitaminintox, thyreotoxikos, immobilisering, sarkoidos mm, får man också sänkt PTH medan man vid det ovanliga tillståndet familjär hypokalciurisk hyperkalcemi kan ha förhöjt P-Ca och normalt eller förhöjt PTH. Vid skador eller sjukdom på parathyreoidea får man lågt PTH (hypoparathyreoidism) vilket leder till låg koncentration av calcium i blodet (hypokalcemi). Hypokalcemi trots förhöjt PTH kan uppkomma vid mutation av kalciumreceptorn på parathyreoidea (pseudohypoparathyreoidism).

Ibland anges PTH koncentrationen även i ng/L.
Omräkningsfaktor 1 pmol/L= 9.4 ng/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 150 µL.
Prov taget i rör med röd propp (art.nr.2049) accepteras också som provtagningsmaterial.
Centrifugera prover som innehåller fällning innan analysen utförs.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Prov som inkommer på fredagar och ej analyseras samma dag ska frysas.