tU-Kreatinin

Publicerad: 2021-09-24 12:16 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308. av väl blandad dygnsmängd.

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 6 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
9,0-19 mmol/dygn6,0-13 mmol/dygn
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund:
Kreatininhalten i urin används för att minimera diuresens inflytande på resultatet vid
mätning av olika substanser i urinprov taget som stickprov. Resultatet presenteras som substans
per mmol kreatinin i urin (t ex vid analys av urinproteiner som albumin och lätta immunglobulinkedjor). Det har konstaterats att
urinutsöndringen av albumin mätt som mg/mmol kreatinin alltid är positivt korrelerad till såväl insjuknande i kardiovaskulär sjukdom som död
Koncentrationen av kreatinin i urin kan också används i samband med missbruksanalyser för att avslöja manipulation
av urinprovet då man genom spädning försöker undvika ett positivt testresultat (ref samt Helander et al Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning.
tU-kreatinin analyseras för att kunna beräkna Pt-kreatininclearance.
Bedömning:
När det gäller missbruksanalys bedöms urinen som utspädd då U-kreatinin < 2,0 mmol/L. Det ska dock observeras
att ett utspätt urinprov inte ska likställas med ett positivt drogtest eftersom det kan finnas andra orsaker än
avsiktlig manipulation till en låg kreatininhalt såsom alkoholintag och rubbningar i ADH-metabolismen.


Referenser
1. Ganrot PO, Grubb A, Lindstedt G et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012:511-15
2 Helander et al. Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtester, Läkartidningen nr 24-25 2011 volym 108 sid 1311-14
3 Metodblad Cobas, CREP2, Roche Diagnostics, c701/702, 2012-08 v5 eng.
4. Metodblad Cobas, CREP2, Roche Diagnostics,. c501/502, 2013-07 v11 eng.
5. Cobas 8000 modular analyzer series, Compendium of Background Information, Roche Diagnostics. COBI-CD Version 1.0.
6. Cobas 6000 Användarmanual Cobi-CD, Roche Diagnostics, v 1.0, 2005-10-10.
7 TRACEABILITY and UNCERTAINTY cobas c 501 / c 502 / c 311 / c 701 / c 702 - C.f.a.s. v 7, Feb 2011.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras före analys.


Metodbeskrivningar i Kvalman