S-Valproat

Publicerad: 2017-06-12 09:19 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov tages omedelbart före dagens dos.
Prov kan tas vid annan tid på dygnet än på morgonen ex. vid biverkningar.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Utföres akut efter kontakt med laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 48 h i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
och sändes fryst till laboratoriet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

86,00kr (internt),104,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: µmol/L
300-700 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund (uppdaterad 051006 MC)

Valproat (Valproinsyra) ingår i preparaten Absenor®, Ergenyl® och Orfiril® .
Valproat, natriumvalproat, är en grenad fettsyra med antiepileptiska egenskaper och är ett förstahandsmedel för behandling av epilepsi med generaliserade krampanfall, absenser, myotona eller atoniska anfall. Substansen finns för administration i både peroral och parenteral form. Maximal plasmakoncentration nås efter ca 2-7 timmar. Valproat utövar huvudsakligen sina effekter på centrala nervsystemet men verkningsmekanismen är till stor del okänd . I plasma är valproat proteinbundet till 80-90 % . Detta medför att redan små minskningar i bindningsgraden resulterar i stora ökningar av koncentrationen av fritt valproat.

Metabolismen av valproat sker huvudsakligen i levern via mikrosomal glukuronidkonjugering, mitokondriell beta-oxidation och cytochrom P450 beroende omega 1-2-oxidation. 30-50 % utsöndras i urinen som valproatglukuronid.

Förberedelse av patient
Prov för koncentrationsbestämning tas oftast på morgonen och innan nästa dos ska ges, s k dalvärde. Den optimala plasmakoncentrationen varierar dock mellan olika individer och pga kort halveringstid för preparatet kan avsevärda variationer i plasmakurvan under dygnet förekomma. Detta gör att plasmakoncentrationen av valproat ibland bör bestämmas på andra tider än på morgonen, t ex om patienten uppger ökad biverknings- eller anfallsfrekvens under annan tid på dygnet..

Bedömning
Behandlingen med valproat styrs i allmänhet med ledning av det kliniska svaret. Plasmakoncentrationsbestämningar kan tjäna som vägledning för detta. Den fria koncentrationen av valproat är inte proportionell till totalkoncentrationen pga. mättnadsbar proteinbindning. Det innebär att den fria fraktionen av valproat ökar vid ökande totalhalt. Minskning av proteinbindningsgraden kan också orsakas av bl.a. ökad halt av fria fettsyror i blodet och tillförsel av farmaka, t ex salicylat. Vid koncentration över 700 µmol/L ökar risken för biverkningar. Biverkningar har dock förekommit även vid betydligt lägre koncentrationer och utgörs främst av påverkan på CNS, blodbildning och lever. Leverpåverkan med dödlig utgång finns rapporterade.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 110 µL.
Vid förvaring >48 h fryses serum - 20° C.