P-Paracetamol

Publicerad: 2021-10-20 07:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Prov tas endast vid misstanke om intoxikation.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma kan förvaras upp till 14 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C upp till 45 dagar.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

39,00kr (internt),47,58kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: µmol/L
För tolkning av resultat se FASS µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol) är ett vanligt smärtstillande preparat som inte så sällan överdoseras, oftast i suicidsyfte.Paracetamol metaboliseras huvudsakligen i levern genom konjugering till glukuronid och sulfat. En liten del paracetamol oxideras till en reaktiv metabolit som oskadliggörs genom bindning till glutation. Vid kraftig överdosering med T½ över 4 h, kan glutationdepåerna tömmas med allvarlig risk för levernekros och njurskada (1,2).

Bedömning

Toxiska effekter ses hos vuxna vid intag av 15-20 g, 5 g för barn ca 3 år och 10 g för exempelvis alkoholist.
Tidig diagnos kan vara livsräddande, då det finns en antidot, N-acetylcystein, som binder den reaktiva metaboliten. Påbörjad antidotbehandling inom 8 h efter intag ger fullständigt skydd mot leverskada.
Samtidigt intag av t ex alkohol och barbiturater ökar skadan. Efter intag av en potentiellt toxisk dos rekommenderar giftinformationscentralen upprepade mätningar av serumkoncentration av paracetamol, initialt och under minst 18 timmar efter intag, även om behandling med acetylcystein pågår. Efter 20 timmars acetylcysteinbehandling ska behandling förlängas hos patienter med detekterbara serumkoncentrationer av paracetamol och/eller tecken på kraftigt nedsatt leverfunktion. N-acetylcystein bör absolut sättas in om S-Paracetamol överstiger följande värden vid respektive tidpunkt efter dosintag: 1000 mmol/L vid 4 h, 700 mmol/L vid 6 h, 450 mmol/L vid 9 h, 260 mmol/L vid 12 timmar, 130 mmol/L vid 16 timmar och 45 mmol/L vid 24 timmar. Se även FASS och Läkemedelsboken. Överdos av paracetamol med modifierad frisättning har visat sig vara oförutsägbar (info giftinformationscentralen 2016-06-29). Kontakt med giftinformationscentralen finns på tel 08-736 03 84. Webbplats för läkare www.giftinfo.se

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 3 µL.