S-Karbamazepin

Publicerad: 2019-02-26 10:22 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

”Venblod
Prov bör tas omedelbart före dagens dos(morgondos) eller så länge som möjligt efter närmast föregående dos.
Tidpunkt för provtagning skall anges. Om toxicitet misstänks kan prov tas vid vilken tidpunkt som helst.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.”

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 4 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

57,00kr (internt),69,54kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: µmol/L
20-40 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Karbamazepin ingår i Hermolepsin®, Tegretol® och Trimonil®.
Karbamazepin används för behandling och förebyggande av krampanfall men även vid neurogen smärta t ex trigeminusneuralgi. Substansen har kemiskt släktskap med tricykliska antidepressiva men verkningsmekanismen är inte helt klarlagd. Den kramphämmande effekten torde delvis bero på blockering av upprepade urladdningar från nervceller. Karbamazepin absorberas långsamt vid peroral tillförsel och uppnår maximal plasmakoncentration efter 1-6 timmar. Halveringstid efter engångstillförsel varierar mellan 19 och 54 timmar. Upprepad tillförsel medför minskad halveringstid pga att metabolismen av preparatet ökar. Vid terapeutiska koncentrationer är 75 % av karbamazepin bundet till plasmaproteiner. Karbamazepin kan interagera med andra läkemedel vilket kan ge upphov till förhöjda plasmakoncentrationer. Långvarigt bruk av karbamazepin kan ge flera andra biverkningar t ex osteomalaci/osteoporos genom enzyminduktion och minskad 25-hydroxylering av vitamin D i levern.
Bedömning
P g a individuella variationer i metabolism av läkemedlet, är korrelationen dålig mellan dosen och serumnivån respektive erhållen effekt. Därför kan inte serumnivån förutsägas med utgångspunkt från dosen. Dessutom är leverns kapacitet för metabolisering av karbamazepin begränsad och mättnad kan uppkomma så att små variationer i dosen kan leda till oväntat höga nivåer och intoxikation.
Karbamazepin har en aktiv metabolit, karbamazepin-10,11-epoxid som kan ge korsreaktivitet. Halveringstiden vid engångsdos är 6 h för epoxiden.
Terapiintervall 20 - 40 µmol/L
Korrelation mellan koncentration och effekt bara tydlig vid monoterapi.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Serum är hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2-8 °C och 4 veckor i -20 °C