S-Fenytoin

Publicerad: 2019-11-26 15:32 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov bör tas omedelbart innan nästa dos ska ges eller så länge som möjligt efter närmast föregående dos.
Vid samtidig medicinering med fosfenytoin: prover tas minst 2 timmar efter en intravenös dos av fosfenytoin och minst 4 timmar efter en intramuskulär dos, på grund av den observerade korsreaktiviteten med fosfenytoin för denna analys.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Utföres akut efter kontakt med laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 48 h i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
och sändes fryst till laboratoriet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

141,00kr (internt),172,02kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: µmol/L
40-80 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Fenytoin ingår i preparaten Epanutin®, Fenantoin® och Lehydan®.
Fenytoin används för behandling och förebyggande av epilepsi (krampanfall). Företrädesvis vid epileptiska anfall av partiell typ och/eller vid generaliserade toniska, kloniska anfall (grand mal). Fenytoin är ej verksamt vid absens epilepsi (petit mal).
Substansen har en membranstabiliserande effekt, vilket begränsar spridning av elektriska urladdningar från nervceller. Fenytoin absorberas långsamt vid peroral tillförsel och uppnår maximal plasmakoncentration efter 4 - 8 timmar. Halveringstiden varierar mellan 10 och 40 timmar med stora individuella skillnader. Halveringstiden blir längre med ökad plasmakoncentration. Vid terapeutiska koncentrationer är 90 % av fenytoin bundet till plasmaproteiner. Fenytoin kan interagera med många andra läkemedel vilket kan ge upphov till såväl förhöjd som sänkt plasmakoncentration och i vissa fall kräva dosanpassning.

Förberedelse av patient

Prov bör tas omedelbart innan nästa dos ska ges, så långt efter närmast
föregående dos som möjligt.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 110 µL.
Vid förvaring >48 h fryses serum - 20° C.
Plasma i heparinrör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.