P-Etylenglykol

Publicerad: 2021-10-20 07:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Kontakta laboratoriet via telefon i god tid innan provtagning för att meddela att prov ankommer. Detta ger laboratoriet tid att utföra förberedelser inför analys.

Alla beställningar av etylenglykol är att betrakta som akutprover.

Venblod


Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS!
Undvik stas vid provtagning.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.

Ocentrifugerat prov hållbart 4 h i 15-23 °C.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Centrifugerat prov är hållbart i väl förslutet primärrör 1 dygn vid 15 - 23 °C och 3 dygn vid 4 - 8 °C.
Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma vid -20 °C


Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

2000,00kr (internt),2440,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1,0 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Etylenglykol (1,2-etandiol, glykol) används för att sänka fryspunkten i kylarvätska. Substansen finns även i vissa spolarvätskor, bromsvätskor,
lösningsmedel, låsoljor och andra industrikemikalier (1-4). Liksom etanol absorberas etylenglykol snabbt från mag-tarmkanalen. Intag även av små
mängder etylenglykol kan ge allvarliga symptom och även leda till döden (1-3). Etylenglykol bryts ner i kroppen till bl a glykoaldehyd, glykolat, glyoxalat
och oxalat via enzymet alkoholdehydrogenas (ADH). Toxiciteten av etylenglykol bestäms huvudsakligen av dessa giftigare metaboliter.

Oxalsyra kan precipitera i njurarna till kalciumoxalatkristaller vilka kan ses i urinsediment (1).
Skillnader mellan olika individer i ADH aktivitet liksom koncentrationsskillnader av B-vitaminerna tiamin och pyridoxin kan ge skillnader i
nedbrytningshastighet hos den enskilde individen. Liksom vid förgiftning av metanol kan etanol användas vid behandling av etylenglykolförgiftning (2).
Samtidig administrering av etanol ger minskad toxicitet genom att etanolet tävlar med etylenglykol om enzymet ADH. Med ökad etanolkoncentration
minskar andelen etylenglykol som bryts ner till glykoaldehyd och mer etylenglykol utsöndras därför i ometaboliserad form ut i urinen (2).

Förgiftning ger initialt berusning, illamående och kräkningar. Senare ses dåsighet och medvetandeförlust. Övriga fynd är takykardi, uttalad metabolisk
acidos, förhöjt osmolärt gap (>20 mosm/kg), och ibland ”falskt” förhöjt laktat (1). Förgiftningen leder i obehandlad form till njurinsufficiens, hjärnödem,
hjärtsvikt och kan vara dödlig. Differentialdiagnoser till etylenglykolförgiftning är metanolförgiftning eller diabetesketoacidos som ger likartad bild med
metabol acidos och ökat osmolärt gap (2).

Referenser:
1. Höjer, Person, Personne. Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning.Läkartidningen nr 7, 2008
2. Knudsen K. Akuta förgiftningar, Studentlitteratur 2004:130-135, 156-9, 189-92.
3. ATSDR, Agency for toxic substances and disease registry http://www.atsdr.cdc.gov/csem/egpg/more_information.html
4. Henry´s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 21 edition, McPherson R a and Pincus M R, Saunders Elsevier, 2007, sidan
321.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov taget i SST-rör accepteras i undantagsfall.
Minsta provmängd plasma 3 µl + dödvolym.