tU-Albumin

Publicerad: 2020-01-17 13:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)
Patienten tömmer blåsan vid ett visst klockslag, t.ex. kl. 08.00 på morgonen. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t.o.m. kl. 08.00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna sista urinportion ska också tas med i insamlingen.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
2x4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308 av väl blandad dygnsmängd.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.
OBS! Får ej frysas.
För att unvika kontamination av urinprovmaterial med kvarvarande serum eller plasma på utsidan av handskarna använd rena handskar vid hantering av urinprover.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<30 mg/dygn
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Analys av albumin i urin används främst för att påvisa glomerulusskada Som ett komplement kan albumin/kreatininclearance ge ytterligare information om albuminförlust per filtrerande glomerulär yta. Utsöndringen av albumin beror på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, antalet skadade men fungerande glomeruli samt albumin-
koncentrationen i plasma i de fall förlusterna är stora. Den njurskada som kan uppstå som en komplikation till bland annatdiabetes eller hypertoni, visar sig på ett tidigt stadium genom en lättökning av albuminutsöndringen i urin. Låggradig albuminuri brukar benämnas med det något missvisande namnet mikroalbuminuri,
tU-Albumin, mikro och definieras som utsöndringen av 20-200 µg albumin/min.Påvisande av låggradig albuminuri hos diabetes- eller hypertonipatienter föranleder aktivare terapi för att motverka utvecklingen av den begynnande njurskadan. Det är således viktigt att identifiera dessa patienter. Nuvarande rekommendationer är att screening för förekomst av mikroalbumin bör utföras hos samtliga personer med diabetes i åldersintervallet 12-70 år minst en gång årligen och med användande av kvantitativa eller semikvantitativa metoder. Vid positivt screeningresultat bör mätningarna upprepas minst tre gånger och för att säkerställa diagnosen bör kvantitativa metoder (immunologiska) användas.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras före analys.


Metodbeskrivningar i Kvalman