S-Digoxin

Publicerad: 2020-01-21 13:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Prov skall tas tidigast sex timmar efter senaste dos av läkemedlet eller helst omedelbart innan dagsdosen ges, så långt efter närmast
föregående dos som möjligt(dalvärde).
Ange provtagningstid.
Patienten bör vila 2 h före provtagning, då muskelarbete sänker digoxinhalten i blodet. Efter cirka 2 h vila erhålles en stabil nivå.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

61,00kr (internt),74,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: nmol/L
<1,4 nmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund (uppdaterad 051007 MC)
Fingerborgsblommor är två- till fleråriga, högväxta, kala till håriga örter bakgrund med släktnamnet digitalis och med ett 20 tal arter i Sverige. Dessa örter innehåller giftiga hjärtaktiva ämnen, sk glykosider som i århundraden använts som läkemedel inom folkmedicinen. Digoxin är en av glykosiderna från Digitalis lanata, grekisk fingerborgsblomma, och består av ett steroidskelett, en laktonring och tre sockermolekyler.
Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft genom en direkt effekt på myokardiet och minskar hjärtfrekvensen genom vagusstimulering och genom att förlänga överledningstiden i AV-knutan i hjärtats retledningssystem.
Digoxin eliminineras huvudsakligen via njurarna varför reducerad dos av läkemedlet måste ges vid njurinsufficiens och hos äldre patienter. Huvudsaklig indikation för digoxinbehandling är numera vid förmaksflimmer/fladder och paroxysmal supraventrikulär takykardi men digoxin används även ofta vid hjärtinkompensation. Vanligaste preparaten är Lanacrist® ,Digoxin® och Lanoxin.

Förberedelse
Prov skall tas omedelbart innan dagsdosen ges, så långt efter närmast
föregående dos som möjligt. Patienten bör vila 2 h före provtagning, då muskelarbete sänker digoxinhalten i blodet.

Bedömning
Digitalis är toxiskt vid för hög dos och 5-30 % av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar av behandlingen. Risken för biverkningar ökar vid koncentrationer >2 nmol/L. Vanliga tecken på överdos är huvudvärk, illamående, trötthet och dimsyn (gul-grönseende).
Bestämning av digoxin kan utföras vid misstanke på digitalisintoxikation, vid avvikelse från väntad behandlingseffekt t ex vid absorptionsstörningar eller vid njurinsufficiens. Allvarliga/livshotande överdos av digitalis kan behandlas med antidot i form av antikroppar mot digitalis.
Den toxiska effekten av digoxin kan potentieras av samtidig behandling med tiaziddiuretika och av hyperkalcemi, Åldringar är särskilt känsliga och toxisk dos och toxisk plasmakoncentration kan variera kraftigt. Hypokalemi och hypotyreos predisponerar för digitalisförgiftning .

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 111 µL.
Prov taget i SST-rör accepteras också som provmaterial.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman