S-CEA

Publicerad: 2021-11-23 14:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret i kylskåpstemp.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Alla dagar

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

61,00kr (internt),74,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<5,0 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Karcinoembryonalt antigen (CEA) är ett glykoporotein med
huvudsakligen okänd funktion. Bestämning av CEA-koncentrationen används huvudsakligen som prognostisk markör och för att följa utveckling och behandling vid olika maligna sjukdomar, mest vid cancer i tjocktarm och/eller ändtarm. CEA bör inte användas vid screening eller diagnos eftersom det kan vara förhöjt även hos patienter med icke maligna sjukdomar såsom levercirrhos, ulcerös colit, lungemfysem, kolecystit och hos storrökare. CEA kan även påvisas hos helt friska individer, fast då i mycket låg koncentration (1,2).

Bedömning
Bestämning av CEA-koncentrationen kan ge viss vägledning vid bedömning av patienter med vissa maligna tumörsjukdomar. Metoden kan inte användas för screening. Däremot kan mätning ge hjälp vid diagnostik och prognos. Upprepade mätningar är vid hjälp för att bedöma behandlingseffekt.
Ökade halter av CEA förekommer hos patienter med kolo/rektal cancer i 70-85% av fallen men också vid adenocarcinom i lungorna (70%), pancreascancer (80%), ventrikelcancer (45%), bröstcancer (55%) samt även vid cancer i lever, ovarier och tyreoidea (1).
Koncentrationen av CEA är förhöjd särskilt vid tumörsjukdomar med metastasering. Vid gastrointestinala tumörer kan höga koncentrationer förekomma trots avsaknad av metastaser. Mindre än hälften av fallen med operabel cancer i tjocktarmen har förhöjda värden och normala värden förekommer trots malign tumörsjukdom (1,2).

Förväntade värden skiljer sig åt mellan rökare och icke rökare. CEA koncentrationer hos 301 friska individer fördelade sig enligt nedan (5).

S-CEA konc (ng/L) 0-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10,0
Icke rökare (n=151) 95,4 % 3,9 % 0,7 % 0 %
Rökare (n=150) 82,0 % 8,7 % 8,0 % 1,3 %
Totalt (n = 301) 88,7 % 6,3 % 4,3 % 0,7 %

Referenser
1.Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003:579-580.
2.Clinical practice guidelines for the use of tumor markers in breast
and colorectal cancer. J Clin Oncol. 1996 Oct;14(10):2843-77.
5.Beckman Coulter, CEA Assay procedure, 2000.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 111 µL.
Vid förvaring >7 dygn fryses serum -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.