P-Urea

Publicerad: 2020-01-21 13:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/L
28 dagar2,1-8,8 mmol/L2,1-8,8 mmol/L
1 år2,1-6,5 mmol/L2,1-6,5 mmol/L
10 år3,1-7,8 mmol/L3,1-7,8 mmol/L
17 år2,7-7,1 mmol/L2,7-7,1 mmol/L
50 år3,2-8,1 mmol/L2,6-6,4 mmol/L
>50 år3,5-8,2 mmol/L3,1-7,9 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kvävet från nedbrytningen av aminosyror utsöndras främst som urea.
Urea bildas i levern och utsöndringen sker huvudsakligen via urinen.
De faktorer som i första hand påverkar ureabildningen är det dagliga proteinintaget och balansen mellan proteinsyntes och proteinnedbrytning. Proteinsyntesen minskar vid inflammation, feber och andra stresstillstånd. Detta i sin tur leder till en nettonedbrytning av protein.
Räknat på vattenfasen är ureakoncentrationen densamma intra- och extracellulärt. Urea är atoxiskt och kroppen tolererar mycket höga koncentrationer i kroppsvätskorna.
Bedömning

Analysen P-Urea används oftast tillsammans med andra njurfunktionstest såsom P-kreatinin eller Cystatin C. Förhöjda ureakoncentrationer i serum ses vid ökad bildning och/eller försämrad utsöndring av urea.
Ökad bildning ses exempelvis vid ökad proteintillförsel.
Sänkt glomerulusfunktion och låg diures är orsaker till försämrad utsöndring.
Febrila tillstånd ger större proteinnedbrytning än proteinsyntes, vilket leder till ökad ureahalt i plasma.
Efter en operation ses ofta måttliga stegringar av S-Urea. Akut ileus eller blödningar till magtarmkanalen är andra orsaker till förhöjt urea.
Sänkta ureakoncentrationer i serum ses vid ökad diures och omsvängning från katabol till anabol fas. Andra orsaker är parenteral nutrition med högt vätskeintag utan aminosyror, lågt proteinintag, gul leveratrofi samt i slutet av graviditet.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Intraosseöst prov accepteras i undantagsfall som provmaterial och utförs som X-analys.

Metodbeskrivningar i Kvalman