P-Protrombinkomplex

Publicerad: 2020-06-03 07:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, ljusblå propp
Volym: 5 mL drar 2,7 mL
Tillsats: Na-citrat
Artikelnr: 2414

Hantering:

Provmängd kontrolleras och att det ej finns koagel i provet genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i rumsstemp. upp till 24 h.
Kan analys ej ske inom 24 h skall provet centrifugeras. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610, förslutes med plastpropp och fryses.
För att separera plasma, använd pipett av plast och överför till plaströr.
Fryst plasma är hållbart upp till 7 dygn.
OBS! Plasma sändes fryst till laboratoriet.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

36,00kr (internt),43,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,9-1,2 INR
×

Medicinsk Bakgrund

P-Protrombinkomplex är ett summatest av de vitamin K-beroende faktorerna II (protrombin), VII och X. Samtliga dessa koagulationsfak-
torer syntetiseras i levern. I Norden finns vanligen faktor V och fibrinogen i reagenset och mäts således ej i testet (Owren). I andra länder i världen är däremot ursprungsmetoden enligt Quick vanligast, liksom i flera patientnära analysinstrument som förekommer i Sverige. Detta är viktigt att beakta vid eventuella metodskillnader i resultat mellan sjukhuslaboratorium och patientnära analys. Protrombinets koncentration i plasma är omkring 140 mg/L, medan koncentrationen av faktor IX och X är mindre än 10 % och koncentrationen av faktor VII mindre än 1 % härav. Metoden är standardiserad enligt internationella riktlinjer och svaret ges i INR (International Normalized Ratio), dvs koagulationstiden i sekunder för ett patientprov i förhållande till ett normalprov upphöjt till ISI (International Sensitivity Index; lotspecifikt värde kopplat till reagens och instrumentsystem):
INR = (Koagulationstid patient/Koagulationstid referensplasma)ISI
Vid vitamin K brist eller vid tillförsel av K antagonister (warfarin, Waran®) sker inte karboxyleringen av de vitamin K-beroende proteinerna, varför de ej modifieras så att de kan binda Ca2+ och på så sätt förlorar de biologisk aktivitet, vilket ger upphov till ett förhöjt INR. Testet används vid monitorering av patienter som behandlas med vitamin K antagonister, som screeningtest av leverfunktion och vid utredning av blödningsbenägenhet såsom inför operation/biopsi.

Förhöjda värden av P-Protrombinkomplex ses vid t.ex:
- Behandling med K-vitaminantagonist såsom warfarin
- K-vitaminbrist vid t.ex. malabsorption, långvarig antibiotikabehand-
ling och > 1 v parenteral nutrition utan K-vitaminsubstitution
- Leverparenkymskada
- Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
- Hereditär brist på faktor II, VII eller X

Vid behandling med K-vitaminantagonister brukar målvärde för INR vara 2-3. Värden på INR > 5 innebär en påtaglig risk för allvarlig blödning
De s.k. non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK) har fått en markant ökad spridning och användning de senaste åren såsom faktor Xa-hämmarna apixaban (Eliquis®) och rivaroxaban (Xarelto®) samt trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa®). Dessa används vid exempelvis behandling av djup ventrombos, lungemboli och som trombosprofylax vid förmaksflimmer och förväntas leda till en markant minskad användning av warfarin. Warfarin ska dock fortsättningsvis användas som antikoagulantia vid mekanisk hjärtklaff. I akuta situationer där överdosering av rivaroxaban eller dabigatran använts kan PK-INR ge en grov uppfattning, vid behandling med apixaban kan däremot PK-INR vara normalt även vid höga koncentrationer.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod och plasma är hållbart 24 timmar vid förvaring i rumstemp.
Förvara inte plasman i kylskåpstemp. eftersom faktor VII kan aktiveras.
Fryst plasma hållbart upp till 7 dygn vid -20° C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman