P-PSA, totalt

Publicerad: 2017-06-12 09:33 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 5 dygn i primärröret kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20°C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Pris (rutin):

100,00kr (internt),122,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
50 år<2,0 µg/L
70 år<3,0 µg/L
80 år<5,0 µg/L
>80 år<7,0 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

P-PSA, totalt
Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett kallikrein-serinproteas som produceras i prostata och utsöndras i höga koncentrationer i prostatasekretet, där dess funktion är att lösa upp gelstrukturer i sekretet. PSA-produktionen stimuleras av testosteron och dihydrotestosteron. PSA produceras också i andra vävnader, t ex bröstkörtel, men i mycket låga koncentrationer.

Normalt förekommer PSA i mycket låga koncentrationer i blodet motsvarande ca en miljondel av koncentrationen i seminalplasma. Ett ökat läckage av PSA till blodbanan ses vid olika sjukdomar i prostata, t ex prostatacancer, men även vid godartade tillstånd av prostataförstoring och inflammation. I blodet förekommer PSA främst i komplex med a1-antikymotrypsin och a2-makroglobulin. PSA förekommer också till en mindre del som en fri, icke komplexbunden och inaktiv form. Fritt PSA har en kort halveringstid i blodet, < 1,5 timmar. Andelen komplexbundet respektive fritt PSA varierar vid olika sjukdomstillstånd och därför kan båda formerna analyseras (se PSA-kvot)
Godartad prostataförstoring är den vanligaste orsaken till förhöjt totalt PSA i intervallet 4 - 10 µg/L. Det finns en viss korrelation mellan PSA-nivån och graden av prostataförstoring. En ökning av PSA kan även ses vid inflammatorisk sjukdom (prostatit) och tillfälligt efter ingrepp i anslutning till körteln (prostatapalpation, biopsi, urinkateter).
Vid PSA-nivå < 10 µg/L förekommer prostatacancer hos ca 20 - 25 % av patienterna. Motsvarande andel är > 50 % vid en PSA-nivå > 10 µg/L. Komplexbundet PSA utgör mer än 80 - 85 % vid prostatacancer och ca 70 - 80 % vid godartad prostataförstoring.
Efter en total prostatektomi ska det inte finnas något mätbart PSA i blodet. Om så är fallet talar detta för recidiv. Efter kirurgisk eller medicinsk kastration faller PSA till en nivå mellan 1 - 2 µg/L.

Föreslagna åtgärdsgränser för PSA-tot för remiss till urolog:
Nedanstående gränser för urologbedömning gäller enbart vid ett godartat palpationsfynd. Ett malignitetsmisstänkt palpationsfynd ska alltid bedömas av urolog, förutom när det gäller män med kort förväntad kvarvarande livstid utan symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.
Män < 50 år: PSA 2-2,9 µg/l är en stark riskfaktor för senare allvarlig prostatacancer. Prostatapalpation bör utföras. Om palpationsfyndet är godartat bör patienten rekommenderas uppföljning med PSA vartannat år.
Män < 70 år: PSA = 3 µg/l
Män 70-80 år: PSA = 5 µg/l
Män > 80 år: PSA = 7 µg/l

Läs mer: PSA - gällande vårdprogram
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram/

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 120 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
I undantagsfall kan ocentrifugerade rör centrifugeras och analyseras 24 tim efter provtagning, se metod.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.