P-Magnesium

Publicerad: 2020-01-21 13:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

21,00kr (internt),25,62kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagarSaknas mmol/L
18 år0,76-1,00 mmol/L
>18 år0,70-0,95 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Magnesium förekommer i kroppen liksom kalcium uteslutande som tvåvärd katjon. Magnesium är, näst kalium, den mest dominerande intracellulära katjonen. Den extracellulära magnesiumpoolen utgör endast ca 1 % av kroppens totala magnesiummängd. I plasma förekommer magnesium, liksom kalcium, dels i proteinbunden form (ca 35 %), dels som fria magnesiumjoner (ca 65 %). Magnesiumjonen är en nödvändig kofaktor för ett stort antal enzymer och behövs också för normal proteinbiosyntes. Den neuromuskulära transmissionen påverkas av koncentrationen av magnesiumjonen på ett likartat sätt som av kalciumjonen. En måttlig magnesiumbrist ger kliniska symtom i form av trötthet och asteniska besvär, medan en uttalad magnesiumbrist är förenad med tetani och kramper. Hypermagnesemi har en kurareliknande effekt på den neuromuskulära transmissionen och vid excessiva höjningar (7-10 mmol/L) kan andningsförlamning och hjärtstillestånd inträffa. Förändringar i kroppens pH och metaboliska läge leder till förskjutningar mellan intra- och extracellulärt magnesium på samma sätt som för kalium. Ett ökat inflöde i cellerna ses vid alkalos och glukosupptag, medan acidos ökar det cellulära utflödet. Magnesiums omsättning influeras bl a av PTH och en sänkning av koncentrationen av magnesium- joner i serum stimulerar frisättningen av PTH.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Plasma från patienter som behandlas med EDTA analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman