P-TIBC

Publicerad: 2020-10-14 07:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Järn och Järnmättnad ingår i beställningen.
Prov bör tas på morgonen senast kl.10.00 (p.g.a. dygnsvariation). Järntablett bör ej tas dygnet före provtagning
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provtagning bör undvikas vid feber och inflammatoriska tillstånd.
Vid intralipidbehandling ska prov ej tas förrän efter 8 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Plasma kan förvaras upp till 3 veckor i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1 år21-73 µmol/L
>1 år47-80 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Järnbindande kapacitet (TIBC) korrelerar linjärt med transferrin. Plasmajärnkoncentrationen är låg (<10 µmol/L) vid järnbrist. Samtidigt stiger transferrinnivån påtagligt och järnmättnaden sjunker till under 15%. Vid abnormt stora depåer (ex. hemokromatos) fås omvänt ett mycket stabilt plasmajärnvärde på hög nivå med hög (>80%) mättnad av transferrinet som brukar vara normalt eller ibland lågt. Ett lågt plasmajärnvärde tillsammans med en hög transferrinnivå är alltid uttryck för bristande järntillgång. Är transferrinnivån däremot också låg säger ett lågt plasmajärnvärde ingenting om organismens aktuella järnbehov, utan talar i stället för en pågående inflammatorisk process eller malnutrition. Ett plasmajärnvärde på normal nivå tillsammans med ett högt transferrinvärde kan förekomma vid järnbrist, men betingas oftare av östrogenpåverkan, t.ex. i form av östrogenhaltiga p-piller eller graviditet.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Beräknas efter analys av P-Transferrin och faktor 25,14.
Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.