P-Kobalaminer (Vitamin B12)

Publicerad: 2020-09-02 13:44 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärröret upp till 2 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljes plasman och fryses -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

33,00kr (internt),40,26kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
145-570 pmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Vitamin B12, benämns även kobalaminer, och folat är nödvändiga för att homocystein metyleras till metionin. I form av S-adenosylmetionin deltar denna förening i ett stort antal reaktioner som ingår i metabolismen av DNA, proteiner, fosfolipider, neurotransmittorer mm.

Kobalaminer syntetiseras endast av vissa mikroorganismer och finns bara i föda av animalt ursprung (framför allt kött och mejeriprodukter). Upptag av kobalaminer förutsätter närvaro av intrinsic factor som bildas i magsäckens parietalceller. Komplexet kobalamin-intrinsic factor tas upp i distala delen av tunntarmen. Upptaget från normal kost anges till 3-4 nmol per dag och utsöndringen ur kroppen, via galla och urin, är av samma storleksordning. Kroppsförrådet anges till ca 3 mmol och på grund av att det föreligger ett enterohepatisk kretslopp tar det lång tid (år) att tömma depåerna.

I plasma cirkulerar kobalaminer bundna till transportproteiner (trans-kobalamin och haptokorrin), vilket är av betydelse vid vissa speciella sjukdomstillstånd.

Förhöjda B12-värden kan ses vid förhöjd haptokorrinhalt, vilket förekommer vid myeloprolifatoriska blodsjukdomar (t ex kronisk myeloisk leukemi, polycytemi) samt vid leverskador och ibland vid njursvikt.

Den vanligaste orsakerna till kobalaminbrist är olika tarmrubbningar och mer sällan bristfällig kost. En orsak är s k perniciös anemi, en immunologisk sjukdom i magsäcken som förstör de celler som producerar intrinsic factor. Man kan också se kobalaminbrist efter avlägsnande av delar av tunntarmen respektive vid inflammatoriska sjukdomar och överväxt av bakterier i tunntarmen. I sällsynta fall ses kobalaminbrist hos veganer och barn till dessa. Symtomen vid brist kan vara makrocytära (megaloblastisk) anemi och neurologiska symtom. De senare kan också vara de enda symtomen.

Indikation för bestämning är oklar anemi och olika neurologiska symtom med balans- och minnessvårigheter, förvirring, depression, demens och vid misstänkt malabsorption.

Bedömning
Förhöjda värden kan betingas av tillförsel av vitamin B12, förhöjda haptokorrin-halter vilket förekommer vid myeloproliferativa tillstånd, leverskador och njurinsufficiens.

Klart låga värden innebär kobalaminbrist och är oftast förenat med makrocytär anemi. Dock kan neurologiska symtom förekomma utan anemi. Låga värden kan också bero på leukopeni med åtföljande låg haptokorrinhalt.

Värden kring nedre referensvärdesgränsen är svårbedömda och ibland måste man komplettera med andra analyser (t ex metylmalonsyra och homocystein). Man har sett att värden i nedre halvan av referensintervallet kan vara förenade med kobalaminbrist.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 116µL.
Serum-rör accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Vid förvaring >2 dygn fryses plasman -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.