P-Folat

Publicerad: 2020-09-02 13:44 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma förvaras ljusskyddat.
Plasma hållbart 2 h i rumstemperatur.
Plasma kan förvaras upp till 2 dygn vid 2-8 C i primärröret.
Plasma får ej frysas.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

37,00kr (internt),45,14kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
>7,0 nmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och bedömning

Folater är vattenlösliga vitaminer som syntetiseras i växter och av
Mikroorganismer.
Folat, liksom vitamin B12, är nödvändiga för att homocystein skall metyleras till metionin. Bildningen av s k enkolsfragment har betydelse i metabolismen av DNA, proteiner, fosfolipider, neurotransmittorer mm.

Folat som polyglutamater absorberas efter hydrolys i övre delen av tunntarmen genom aktiv transport. Av födans folater absorberas ca 50 % och det finns ett enterohepatiskt kretslopp för folat. Kostkällor för folat är grönsaker, spannmåls- och mejeriprodukter, kött och lever. Det dagliga behovet anges till 100 mg och det ökar under graviditet. Folat är en labil förening och förstörs lätt vid kokning, av ljus och av oxidation.

I plasma förekommer folater i stort sett bara som monoglutamatformen av N5-metyl-tetrahydrofolat (N5-MeTHF) som tas upp i cellerna. Folatbrist kan orsakas av minskad tillförsel eller minskat upptag, dvs malnutrition eller malabsorption, ökat behov, ex vid hemolytisk anemi, graviditet eller ökade förluster, ex hemodialys samt viss medicinering, såsom antiepileptika. Symtom vid brist kan vara megaloblastisk anemi och neurologiska symtom. Vid folatbrist under graviditet finns ökad risk för ryggmärgsbråck hos fostret. Homocystein stiger vid folatbrist och denna stegrings betydelse för kardiovaskulära sjukdomar är ett aktuellt forskningsområde.

Koncentrationen i erytrocyter är ca 20 gånger högre än i plasma och omsättningen av intracellulärt folat är långsam. Erytrocytfolathalten återspeglar folatbalansen under de senaste månaderna och vid upphörd folattillförsel kan det dröja flera månader innan det återspeglas i värdet av B-Folat. Metoden har dessutom större imprecision och är mer metod- och instrumentberoende än P/S-Folatmetoden. I vissa fall kan bestämning av B-Folat dock vara av värde (1,2).
En viktig osäkerhetsfaktor vid bedömning av misstänkt vitamin B12 och folatbrist är att ca 10 % av den svenska befolkningen är homozygoter för en polymorfism i genen för enzymet metylen-THF-reduktas. Homozygoter har i genomsnitt ca 30 % högre tHcy än personer med den normala genotypen och högre folatbehov. Genetisk testning för polymorfismen kan idag göras vid flera svenska laboratorier.

Bedömning
Lågt P-Folat tyder på folatbrist. En sådan kan bero på otillräckligt intag, bristande absorption eller vid ökat förbrukning och/eller behov. Sänkta värden kan förekomma efter några dagar folatfattig kost utan att reell folatbrist behöver föreligga. Samtidig brist på vitamin B12 gör att upptaget i cellerna blir nedsatt. Då kan man se ett normalt eller även förhöjt P-Folat och lågt B-Folat (1,2).

Referenser
1. Ganrot PO, Grubb A, Stenflo J. Laurells Klinisk kemi i praktisk
medicin, 7:e uppl. 1997:589-91.
2. Durand P, Prost M Blache D. Folate deficiencies and cardiovascular pathologies. Clin Chem Lab Med 1998;36:419-29

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 125 µL.
Serum-rör accepteras som provmaterial.
Provet är ljuskänsligt.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Provt taget i Li-heparinrör får ej frysas.