P-Ferritin

Publicerad: 2020-01-21 12:53 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Tag utan stas och muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 2 dygn i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art. nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20°C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
30-400 µg/L13-150 µg/L
µg/LPostmenopausalt: 30-400 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
Ferritin, dvs apoferritin innehållande järn, är ett intracellulärt protein
och utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Apoferritin finns normalt i låg koncentration i alla kroppens celler. Ökad syntes induceras när koncentrationen av järnjoner i cellerna stiger, t ex vid järntillförsel.
Ferritinnivån i plasma hos friska är korrelerad till dels järndepåernas storlek, dels den aktuella expositionen för järn. Vid järnbrist sjunker nivån tidigare än Hb. Plasmaferritin är inte beroende av halten transferrinbundet järn. Inflammatoriska tillstånd, såväl kroniska, t ex malignitet med metastaser, som mera akuta, t ex hjärtinfarkt och pneumoni, är förenade med en ökning av plasmaferritinnivån (transferrin-nivån sjunker däremot vid inflammation) (1-2).

Bedömning
Analys av ferritin är i första hand motiverad för tidig upptäckt av okomplicerad järnbrist bl a under graviditet (3). Vid absolut järnbrist är ferritinnivån i plasma vanligen låg. Värden <10 mg/L talar alltid för bristande eller inga järndepåer. Normala värden trots järnbrist förekommer vid inflammatoriska tillstånd och flera kroniska sjukdomar, malignitet och alkoholism. Vid sk sekundäranemi är ferritinnivån normal eller lätt förhöjd parallellt med järndepåerna.Toxiska levercellskador och virushepatiter kan ge kraftigt förhöjda värden.Vid transfusionssideros och hemokromatos ger ferritinhalten i plasma ett bra mått på hur upplagringen av järn fortskrider i organismen. Upprepade bestämningar av ferritin kan användas för att följa effekten av behandling av järnöverskott, t ex med venesectio. Ferritin i plasma skiljer sig från andra akutfasproteiner genom att höjningen efter ett akut trauma, t ex hjärtinfarkt, står kvar under många veckor (1,2). Ferritin är en känsligare markör för järnbrist än bestämning av järn i serum (S-Fe, som varierar kraftigt under dygnet) och transferrin med uträkning av järnmättnad. Låga ferritinvärden talar alltid för järnbrist men normala värden utesluter inte järnbrist vid exempelvis inflammationer, maligna sjukdomar och alkoholism.
Referenser
1. Ganrot PO, Grubb A, Stenflo J. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 7:e uppl. 1997:169-170.
2. Burtis CA, Ashwood ER. Tietz textbook of Clinical Chemistry, 3:e
uppl. 1999: 1703-4.
3. Carter, C.J. Ferritin levels and iron deficiency. Transfusion 1994;34:452-3

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Vid förvaring >7 dygn fryses plasma - 20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman