P-LDL-kolesterol

Publicerad: 2020-01-17 13:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Kolesterol, P-HDL och P-Triglycerider ingår i beställningen.

Patienten skall vila SITTANDE 15 min.före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Undvik stas och muskelkontraktion.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Fasta rekommenderar inte längre generellt inför provtagning av lipider.
I de fall P-Triglycerider är över >4,5 mmol/L får provet tas om fastande.
Stark fysisk aktivitet, alkoholförtäring och tillfällig medicinering bör undvikas dygnet före en lipidutredning.
Vissa sjukdomstillstånd påverkar lipidomsättningen, ex. infektioner, inflammationer, brännskador och stora trauma.
En hjärtinfarkt kan sänka kolesterolvärdet upp till 20 %. Vid en hjärtinfarkt kan prov tagas <24 h
efter debuten. Därefter bör provtagning i utredningssyfte vänta minst 3 mån.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras: se P-Kolesterol, P-Triglycerider och P-HDL- kolesterol.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder ManKvinna
180 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/L
8 år0,8-2,8 mmol/L0,7-2,6 mmol/L
18 år1,1-3,6 mmol/L1,2-5,0 mmol/L
30 år1,2-4,3 mmol/L1,2-4,3 mmol/L
50 år1,4-4,7 mmol/L1,4-4,7 mmol/L
>50 år2,0-5,3 mmol/L2,0-5,3 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Analys och beräkning av LDL-kolesterol ingår i utredning av primära och sekundära
hyperlipoproteinemier och vid bedömning av kardiovaskulär sjukdomsrisk.
Förhöjda LDL-koncentrationer ses exempelvis vid familjär dyslipoproteinemi, familjär
hyperkolesterolemi och inte sällan vid familjär kombinerad hyperlipemi.
Måttlig till uttalad ökning av LDL-nivån kan också ses sekundärt vid olika tillstånd, bl a vid
hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Tillfällig sänkning av LDL-kolesterol kan uppträda vid inflammationer. LDL- och HDL
kolesterol sjunker även i samband med hjärtinfarkt och är som mest uttalat 10-14 dagar efter
det akuta insjuknandet. Det kan sedan ta flera månader innan normalisering sker .

Åtgärdsgränser är av medicinskt värde p g a samband mellan risk för hjärt-kärlsjukdom och
(total)-kolesterol respektive LDL-kolesterol.

Åtgärdsgränser för behandling beror på ålder och övriga kardiovaskulära riskfaktorer, t ex
förekomst av diabetes. För aktuella gränser hänvisas till Läkemedelsverkets och
Socialstyrelsens aktuella rekommendationer.

Fasta rekpmmenderas inte längre generellt inför provtagning av lipider. I de fall P-Triglycerider är över >4,5 mmol/L får provet tas om fastande.
Icke-fastande blodfetter används nationellt i både Danmark och England. Nya, välgjorda studier visar att skillnaden mellan fasteprov och icke fasteprov i de allra flesta fall är obetydlig.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Om P-Triglycerider är >4,5 mmol/L besvaras P-LDL- kolesterol med "Ej beräknad".
I övrigt se P-Kolesterol, P-Triglycerider och P-HDL-kolesterol.

Metodbeskrivningar i Kvalman