P-CRP

Publicerad: 2020-01-21 12:52 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 2 mån. i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

15,00kr (internt),18,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<5 mg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
CRP är det klassiska akutfasproteinet och ett av de första som upptäck-
tes. Det består av fem identiska subenheter och har molekylmassan 23 kDalton.
Det hör till familjen pentraxiner, vilka är kalciumbindande proteiner som deltar i
immunförsvaret. CRP syntetiseras snabbt i levern efter stimulering av interleukin-6 som är ett
cytokin. Dess biologiska funktion är sannolikt att binda ett stort antal olika endo- och exogena
substanser och därigenom underlättas dessa substansers avlägsnande. Exempel på endogena
substanser är cellmembranfragment, DNA m m från skadade celler. De mest betydelsefulla
exogena substanserna är cellväggsfragment från bakterier, svampar och parasiter.

Vid en akut skada stiger CRP efter 6 timmar, visar högsta koncentration efter 48 timmar och
sjunker med en halveringstid på omkring 48 timmar. Graden av ökning speglar den
cellmassan eller aktiviteten i den inflammerade vävnaden. I en del fall kan CRP-stegringen
föregå kliniska symtom.
Bakteriella endotoxin är den starkaste stimulerande faktorn för en akutfasreaktion. Virusinfektion ger inte ett lika starkt svar och detta mönster används ibland kliniskt, t ex vid hjärnhinneinflammation och övre luftvägsinfektioner.
En förhöjd CRP-koncentration är ett viktigt tecken på;

· Akut eller kronisk inflammation, t ex sådan som följer en bakteriell infektion,
· Autoimmun eller immunkomplexsjukdom,
· Vävnadsförstörande process och malignitet.
Upprepade bestämningar av CRP har stort värde vid många sjukdomstillstånd för att följa
effekten av insatt behandling och upptäcka tillstötande komplicerande sjukdom. Vid kroniska
inflammationer är relationen mellan CRP-stegring och aktiv inflammation inte fullt så god
som vid akuta tillstånd. Den är dock tillräckligt bra för att användas vid t ex reumatoid artrit,
polymyalgia reumatica m m. Dock kan vissa bindvävssjukdomar, t ex SLE ge ett mycket litet
CRP-svar, vilket man tror kan beror på defekt cytokinproduktion.

Indikation

Indikationer för CRP-bestämning är att upptäcka inflammatoriska tillstånd, bidra till att skilja
mellan bakteriella infektioner och virusinfektioner, upptäcka tillstötande komplicerande
sjukdom, bedöma effekt av insatt antibakteriell eller antiinflammatorisk behandling.
Upprepade bestämningar ökar värdet då CRP-koncentrationen reagerar följsamt vid
Förändringar. Vid misstanke om svåra bakteriella infektioner/sepsis bör CRP kompletteras
eller ersättas av analysen Procalcitonin.

Bedömning

Graden av CRP-stegring speglar den inflammatoriska processens storlek/aktivitet och detta
bättre vid akuta än vid kroniska tillstånd. Normala (<0,2 mg/L) och lätt förhöjda koncen-
trationer av CRP, mäts ibland och kallas då ”högkänsligt CRP” vilket
kan användas för bedömning av låggradiga inflammatoriska processer
· Låggradig ökning av CRP nivån (högkänsligt CRP) har visat sig indikera inflammation i aterosklerosiska plack och är därför en indikator för olika följdsjukdomar för ateroskleros.
· Lätt förhöjda CRP-nivåer (10-50 mg/L) kan ses vid lokala bakteriella infektioner, mindre operationer eller skador, hjärtinfarkter, djupa ventromboser, maligniteter och de flesta virusinfektioner.
· Måttliga CRP-nivåer (upp till 100 mg/L) speglar mer allvarlig sjukdom, som ofta kan kräva åtgärd.
· Mer uttalat förhöjda CRP-nivåer (över eller mycket över 100 mg/L) talar för allvarligare sjukdom och kan i många fall tyda på närvaro av bakteriell infektion.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Intraosseöst prov accepteras i undantagsfall som provmaterial och utförs som X-analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman