P-Klorid(P-Cl)

Publicerad: 2020-01-21 12:52 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 14 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

16,00kr (internt),19,52kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
7 dagarSaknas mmol/L
18 år103-111 mmol/L
>18 år97-110 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

I plasma utgör kloridjonen den dominerande anjonen. Koncentrationen beror dels av natriumhalten, dels av bikarbonatkoncentrationen (syra-basläget), eftersom elektroneutraliteten måste upprätthållas. Kloridnivån varierar omvänt till bikarbonatnivån. Om man samtidigt har uppgift om natrium-, kalium- och bikarbonatkoncentrationerna, ger kloridanalysen möjlighet att beräkna ”anjon-gapet”, dvs (Na+( + (K+(- (HCO3-(- (C1-(, vilket visar om andra anjoner än C1- och HCO3- finns i ökad koncentration. Detta kan vara fallet vid laktacidos (laktat), metanolintoxikation (formiat), uremi (sulfat och fosfat) m fl tillstånd.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 120 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Intraosseöst prov accepteras i undantagsfall som provmaterial och utförs som X-analys.

Metodbeskrivningar i Kvalman