P-CK(P-Kreatinkinas)

Publicerad: 2020-07-23 21:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Fysiska aktiviteter bör inte utövas dagarna innan muskelsjukdomsutredning görs.
Intramuskulära injektioner eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan ge förhöjda värden och bör om möjligt undvikas före provtagning.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Hemolyserat prov analyseras ej.

Plasma kan förvaras i primärröret upp till 24 h i kylskåpstemp

Vid längre tids förvaring ska plasma avskiljas till nytt rör art.nr. 6610 och kan då förvaras upp till 5 dygn vid 2-8 °C.
Vid förvaring > 5 dygn ska plasma avskiljas och frysas (-20 °C).

Plasma kan förvaras fruset upp till 1 mån.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
30 dagar0,6-8,1 µkat/L0,6-8,1 µkat/L
1 år0,6-6,3 µkat/L0,6-6,3 µkat/L
9 år0,6-3,8 µkat/L0,6-3,8 µkat/L
13 år0,8-6,6 µkat/L0,8-6,6 µkat/L
17 år0,7-9,0 µkat/L0,7-9,0 µkat/L
50 år0,80-6,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/L
>50 år0,70-4,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kreatinkinas (CK) användes förr ofta vid diagnostik av akut hjärtinfarkt (isoformen CK-MB) men numera huvudsakligen för att diagnosticera och följa förlopp vid andra muskelsjukdomar. CK katalyserar nybildning av ATP i muskelvävnad genom att omvandla kreatinfosfat och ADP till kreatin och ATP. Kreatinfosfatpoolen är den viktigaste energireserven i muskel medan ATP-poolen är liten och måste snabbt förnyas under muskelarbete.

CK är en dimer bestående av M (muskel) eller B (hjärna) enheter. Det finns således tre distinkta isoenzymformer (MM, MB och BB) som kan särskiljas elektroforetiskt. Skelettmuskulatur har den högsta koncentrationen av CK. Normalt ”Skelettmuskel CK” innehåller 99 % MM och bara små mängder MB. Hjärtmuskulatur innehåller ca 20 % CK-MB. Hjärnvävnad innehåller 90 % CK-BB och resten CK-MM. Små mängder CK finns även i tarm, prostata, thyreoidea och njurar.
Hos friska består CK huvudsakligen av CK-MM.

Indikationer för analys är misstanke på muskelskada eller muskelsjukdom samt för att ge en uppfattning om dess omfattning. I hjärtinfarktdiagnostiken användes tidigare isoenzym CK-MB bestämt som massakoncentration. Vid samtidig muskelpåverkan kan CK då vara av värde. Analys av högkänsliga troponiner (Troponin T och Troponin I) har dock till stor del ersatt CKMB vid hjärtinfarktdiagnostik.

Bedömning

CK-stegringar ses vid många former av muskelpåverkan men också vid ovanliga CNS sjukdomar.
Höga värden ses vid olika former av akuta myositer, malign hypertermi, malignt neuroleptikasyndrom, stora muskelskador och initialt vid vissa muskelsjukdomar t ex den ovanliga barnsjukdomen Reyes syndrom.
Mindre stegringar kan ses vid kroniska polymyositer, ringare muskelpåverkan, fysisk träning (oftast lättare förhöjning), sekundärt till olika endokrinologiska sjukdomar, t ex hypotyreos, läkemedelspåverkan mm. Även infektiösa sjukdomar och läkemedel kan ge muskelpåverkan med åtföljande CK-stegring.
Behandling med statiner för hyperkolesterolemi kan ge muskelpåverkan och förhöjt CK. En ovanlig biverkan, rabdomyolos karakteriseras av muskelsmärtor förenade med CK överstigande 10 gånger övre normalgränsen. Ca 7 % av alla som behandlas med statiner får muskelsmärtor dock utan förhöjt CK.
CK-stegringen vid kroniska tillstånd med polymyosit ger i allmänhet lägre CK-aktivitet än de akuta. Många ärftliga muskelsjukdomar har normal eller lätt stegrade värden. Undantag är Duchennes och Beckers typ av muskeldystrofi där särskilt initialt i sjukdomsförloppet värden över 400 µkat/L kan ses. CK och CK-MB massa har liknande tidsfönster vid hjärtinfarkt, dock kommer CK-MB-stegringen aningen före CK-stegringen. Stegringen börjar 4-6 h efter symtomdebut och det diagnostiska tidsfönstret är mellan 10-20 timmar.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 103µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman