P-Tobramycin

Kopia: 2021-02-15 10:52 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

Avhälld plasma är hållbart i 3 dagar vid 2–8 °C och 1 månader vid –20 °C. Frys endast en gång.

Remiss:

Remiss via Cosmic alt. Remiss KEMI (Art.nr.6299), Artikelnr: 6299

Utförare:

Ackreditering:

Nej

×

Medicinsk Bakgrund

Tobramycin hör till gruppen aminoglycosider, som är en viktig antibio-tikagrupp för behandling av svåra systeminfektioner.
De produceras ur olika mögel och till samma familj hör t ex streptomycin och netilmicin.

Aminoglycosider används i kombination med betalaktamantibiotika vid behandling av septisk chock. Kombinationen av läkemedlen ovan har en synergistisk effekt mot flera bakteriearter. De verkar genom att hämma protein-syntesen i de bakteriella ribosomerna, vilket innebär en bakteriostatisk effekt. Tobramycin är den aminoglykosid som har bäst effekt mot Pseudomonas aeruginosa.

Aminoglycosidernas farmakokinetik är relativt enkel. De är stora och polära molekyler, vilket gör att de absorberas mycket dåligt via magtarmkanalen utan måste ges parenteralt. Tobramycin binder sig inte till proteiner och hos normala individer är t ½ ungefär 2-3 timmar. Tobramycin metaboliseras ej utan utsöndras via njurarna. Hos patienter med nedsatt njurfunktion ökar halveringstiden betydligt och tider upp mot 100 timmar kan fås. Aminoglycosider hör till de mest toxiska av antibiotika, vilket är en stor nackdel. Skador på njurar och hörsel är de främsta kliniska biverkningar som ses. De förefaller oberoende av varandra. Njurskadan är vanligtvis reversibel medan svårare hörselskador i allmänhet inte är det. Tobramycin kan ges en eller två gånger per dygn. Vid behandlingskontroll av tobramycin i serum tas provet (dalvärde) omedelbart före nästa dos. Det finns också andra provtagningstider efter given dos, det skiljer sig mellan de olika klinikerna. (1,2)

1.1. Ganrot PO, Grubb A, Lindstedt G et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003:189-91.
2. Fass.se, läkemedel Nebcina, 2021-01-27