P-ASAT(Aspartataminotransferas)

Publicerad: 2020-01-21 12:50 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

19,00kr (internt),23,18kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
1 år0,55-1,1 µkat/L0,55-1,1 µkat/L
4 år0,41-0,93 µkat/L0,41-0,93 µkat/L
8 år0,40-0,80 µkat/L0,40-0,80 µkat/L
18 år0,28-0,72 µkat/L0,28-0,72 µkat/L
>18 år0,25-0,75 µkat/L0,25-0,60 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

ASAT hör till gruppen aminotransferaser, dvs enzymer som katalyserar överförande av en aminogrupp från en aminosyra till en oxisyra reversibelt. ALAT är den andra aminotransferasen som används kliniskt. ASAT förekommer i många vävnader. Störst aktivitet av ASAT har påvisats i hjärta, lever och skelettmuskulatur. Dock förekommer ASAT även i njure, hjärna, pankreas samt i erytrocyter och leukocyter. Vid cell-skador i något av dessa organ läcker ASAT ut i blodet. Leverskador ger stegringar av både ASAT och ALAT. Den diagnostiska sensitiviteten vid leverskador är högre för ALAT än ASAT och ALAT är dessutom mer organspecifikt. Vid levernekros ses en parallell ökning av ASAT respektive ALAT men i det fortsatta förloppet sjunker ASAT fortare än ALAT. De båda enzymernas halveringstid i blodet bidrar till detta, ASAT ca 12 timmar och ALAT ca 36 timmar. Vid virushepatiter stiger värdena redan i den preikteriska fasen till mycket höga värden. Normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan. Hos storkonsumenter av alkohol kan man se att ASAT är mer ökat än ALAT, som även kan vara normalt. Här anges att alkoholinducerad muskelskada kan vara bidragande orsak. ASAT var tidigare en viktig markör för hjärtmuskelskada men har nu helt ersatts av mer hjärtspecifika markörer såsom troponinerna. ASAT ge värdefull tilläggsinformation till övriga levermarkörer för bedömning av fibros/cirrhos hos patienter med kronisk leverskada.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 105 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman