P-Pankreasamylas

Publicerad: 2021-03-12 09:34 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

P-Pankreasamylas ersätter P-Lipas, gäller fr.o.m. 2016-01-27
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras i primärröret upp till 48 h i kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avhälld plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
180 dagar<0.19 µkat/L
1 år<0.39 µkat/L
15 år0,10-0,60 µkat/L
18 år0,16-0.80 µkat/L
>18 år0.15-1.10 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Enzymet amylas produceras i digestionskanalens exkretoriska körtlar (spottkörtlar och
pankreas). Amylas katalyserar spjälkningen av polysackarider som stärkelse och glykogen.
Genom amylasets inverkan på stärkelse bildas maltos och även s.k. gränsdextriner.
Normalt bidrar pankreas och spottkörtlar med hälften var till den totala amylasaktivitet i
serum. Små mängder av saliv och pankreasamylas passerar normalt ut i extracellulärarummet
och in i plasma. Eliminationen från plasma sker till stor del genom glomerulär filtration och
den del, som inte reabsorberas i tubuli, utsöndras med urinen som aktivt amylas.,
Patologiskt förhöjda aktiviteter uppträder då flödet av amylas till extracellulärrummet är ökat eller eliminationen är fördröjd. Både Lipas och pankreasamylas är matspjälkningsenzym som huvudsakligen produceras av celler i bukspottkörteln. Lipas hydrolyserar långkedjade triglycerider i tunntarmen medan amylas spjälkar stärkelse och glykogen till mindre sammansatta kolhydrater. Pankreasamylas och lipas stiger och sjunker likartat vid sjukdomar som påverkar pankreas.

Bedömning

Förhöjd aktivitet av pankreasamylas ses 3-4 första dygnen vid akut pankreatit eller andra
akuta pankreasskador. Därefter ses vanligen en normalisering av värdet oavsett
sjukdomsförlopp. I vissa fall kan dock stegringen kvarstå längre.
Måttligt förhöjda amylasvärden kan ses vid pankreascystor, ileus, efter
röntgenundersökningar av pankreas och njurinsufficiens.
Förhöjda värden ses även vid s.k. makroamylasemi, som innebär en
komplexbildning mellan amylas och ett annat plasmaprotein, vanligen ett immunglobulin.
Abnormt höga aktiviteter beror vanligen på ökat inflöde av amylas till blodbanan. I praktiken
ses starkt förhöjda aktiviteter bara vid akuta pankreas och spottkörtelaffektioner.
Amylasaktiviteten i blodet stiger snabbt vid ökat hydrostatiskt tryck i pankreasutförsgångar.
Vid njurinsufficiens ses aktiviteter upp till tre gånger den normala nivån.
Sänkt nivå av pankreasamylas se vid pankreasinsufficiens beroende på t.ex. kronisk pankreatit
och cystisk fibros.

Referenser

Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl.
2012:483-484

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.