P-ALP(Alkaliska fosfataser)

Publicerad: 2020-01-21 12:49 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
1 år1,7-7,6 µkat/L1,7-7,6 µkat/L
8 år1,8-4,6 µkat/L1,8-4,6 µkat/L
14 år1,3-8,0 µkat/L1,3-8,0 µkat/L
18 år1,1-5,3 µkat/L0,6-3,7 µkat/L
>18 år0,6-1,8 µkat/L0,6-1,8 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Alkaliska fosfataser (ALP) är en grupp enzymer som spjälkar
fosforsyraestrar av olika slag. Alkaliskt fosfatas är ett s k integrerat membranprotein som finns i många celler t.ex kärlendotel, i skelettets osteoblaster, i leverns kärlendotel, i gallgångsepitel, i njurtubulis mikrovilli, i tunntarmsepitelets borstbräm - särskilt duodenum - samt i placentas trofoblaster. ALP finns även i de neutrofila leukocyternas lysosomer.
Hos vuxna förekommer ALP i serum främst från gallgångsepitelet.
Hos barn och ungdom härrör ALP däremot främst från skelettets osteo-blaster. Växande barn och ungdom har högre plasmanivå än vuxna.

Bedömning
Förhöjd ALP aktivitet ses vid såväl leverpåverkan som vid icke leversjukdom. Avflödeshinder i gallvägsträdet (malignitet, primär biliär cirrhos, primär skleroserande cholangit) leder till ökad ALP aktivitet genom att stasen inducerar syntesökning av ALP i gallgångsepitelet. Typiskt ses hög ALP nivå därför vid gallvägsobstruktion såväl intra- som extrahepatiskt. Även annan leverpåverkan som vid läkemedelspåverkan, levercirrhos, hepatit och infiltrativa sjukdomar som påverkar levern kan ge förhöjd ALP nivå.

Icke leversjukdom som ger stegring är typiskt vid skelettpåverkan som Pagets sjukdom, avancerad rakit, skelettmetastaser med hög osteoblastaktivitet, hyperparatyreoidism frakturer i läkning, osteomalaci och osteogent sarcom.

Infiltrativa sjukdomar som kan ge ALP stegring är sarkoidos, andra granulomatösa sjukdomar, tuberkulos, svampinfektioner, amyloidos och lymfom.

Vid vissa tarmsjukdomar kan ibland ökning av ALP förekomma.
Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar lever-, skelett- eller tarmsjukdom ses vid cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner.
I slutet av graviditeten stiger P-ALP p g a tillskott av placentafosfatas.

Bestämning av andra biokemiska markörer såsom GT, ALAT, Bilirubin, LD, Albumin och P-ALP isoenzymer kan bidra till att avgöra genes till ALP stegring

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman