P-Albumin

Publicerad: 2020-01-21 12:49 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Tag utan stas och muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
7 dagarSaknas g/L
5 år35-45 g/L
11 år38-47 g/L
18 år41-50 g/L
40 år36-48 g/L
70 år36-45 g/L
>70 år34-45 g/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Albumin är ett kolhydratfritt protein som representerar 55-65 % av totala mängden plasmaprotein. Detta gör att albumin normalt svarar för 80 % av plasmas kolloidosmotiska tryck. Albumins molvikt är ca 66 kDa och dess halveringstid är lång, ca 20 dagar. Syntesen sker i levern och styrs bl a av det onkotiska trycket extracellulärt där. Större delen av kroppens albuminpool finns i det intercellulära rummet och inte i cirkulationen. Albumin binder många olika ämnen, bl a bilirubin, kalcium och fettsyror med långa kedjor. Albumin binder också giftiga tunga metalljoner och många droger, vilket gör att en minskning av albumin i blodet kan ge viktiga farmakokinetiska konsekvenser. Hyperalbuminemi är av liten diagnostisk betydelse utom vid uttorkning. Hypoalbuminemi är mycket vanlig vid många sjukdomar och ska ses som en ospecifik sjukdomsmarkör ungefär som förhöjd sänkningsreaktion. Hypoalbuminemi visar i studier positiva samband med t ex ökad dödlighet och ökad sjuklighet. Inflammatoriska tillstånd ger en ändrad kärlgenomsläpplighet och en omfördelning av albumin från kärlen till extracellulära rummet sker med hypoalbuminemi som följd. Påtagligt sänkta värden ses i första hand vid förluster; genom tarm, njurar eller skadad hud. Andra orsaker till hypoalbuminemi är nedsatt näringstillförsel, men albumin speglar dåligt nutritionsstatus.
Avsaknad av albumin finns, analbuminemi. Dubbla albuminband kan ses i elektrofores, bisalbuminemi och kan bero både på förvärvade och nedärvda orsaker.
Upp till 10% lägre värde vid sängläge och graviditet.

Bedömning

Plasmakoncentration av albumin påverkas av kroppsläge och kan öka upp mot 10 % i stående jämfört med liggande.

Förhöjda värden:
intorkning är den vanligaste orsaken.
Sänkta värden ses vid:
inflammatoriska tillstånd, förluster som kan ge de största sänkningarna är t ex via njurar, tarm, hud,
Maligniteter, särskilt om stora M-komponenter föreligger eftersom syntesen av albumin minskar vid förhöjt onkotiskt tryck i extracellulärvätskan i levern.
Nedsatt syntes såsom vid malnutrition, malabsorption, allvarlig leverskada.
Graviditet kan ge upp till 20 % sänkning på grund av ökad extracellulärvolym.

Ödem brukar inte ses förrän koncentrationen sjunker under 20 g/L (1).

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman