P-ALAT(Alaninaminotransferas)

Publicerad: 2020-01-21 12:49 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp. Får ej frysas.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/L
8 år<0,39 µkat/L<0,53 µkat/L
18 år<0,69 µkat/L<0,69 µkat/L
>18 år<1,1 µkat/L<0,75 µkat/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Med aminotransferaser (tidigare benämnt transaminaser) menas
enzymer som katalyserar överförandet av en aminosyra till en ketosyra.
ALAT-aktivitet kan påvisas framför allt i levern och ALAT läcker ut
till blodbanan i varierad omfattning vid olika typer av levercellskada.
Halveringstiden för ALAT är ca 36 timmar (för jämförelse har ASAT en halveringstid på 12 timmar). ALAT är en vanlig analys för screening av levercellsskada, ofta i kombination med andra enzymer i s k ”leverstatus” (1-3). Stegring av ALAT ses i anslutning till levercellskador och är mer specifikt än ASAT.

Bedömning

Förhöjda värden ses ofta vid övervikt, kronisk hepatit, hemokromatos, och hjärtsvikt. Förhöjda värden ses även vid Wilsons sjukdom, toxiska leverskador, exempelvis av paracetamol, och vidare i samband med leveranoxi (bristande syrgasförsörjning till levern) t ex vid akut hypoxi, Budd-Chiari syndrom, chock och lungemboli. Mycket höga värden ses i samband med virushepatiter och då redan i den preikteriska fasen.
I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT. Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada (1-3).

Referenser

1. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003:554-6.
2. American Gastroenterological association medical position statement. Evaluaton of liver chemistry tests. Gastroenterlogy 2002; 123:1364
3. Hultcrantz och Reichard, Läkemedelsboken kapitel leversjukdomar

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 115 µL.
Serum eller EDTA- plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista

Metodbeskrivningar i Kvalman